Raahen Kaupunginlahdenrannan kaavarunko

Raahen Kaupunginlahdenrannan kaavarunko on asemakaavan pohjaksi laadittava asemakaavaa laajempi tarkastelu suunnittelualueesta ja sen liittymisestä kaupunkirakenteeseen ja lähiympäristöön. Kaavarunko on laadittu Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan pohjalta kuitenkin siten, että osayleiskaavan mukaisia asunto-aluevarauksia on supistettu. Kaupunginlahdenrantaa ja osaa Pitkänkarin aluetta koskeva Rakennus Miilukangas Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laadinnaksi on hyväksytty Raahen kaupunginhallituksessa 13.12.2010 § 477.

Suunnittelun pohjaksi ovat Kaupunginlahdenrannan maankäytön visioita olleet laatimassa kolme eri arkkitehtiryhmää Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy:n Oulun, Kokkolan ja Helsingin toimistoista. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Raahen kaupungin viranhaltijoiden ohjauksessa ja valvonnassa Arkkitehtistudio EMP Oy ja liikennesuunnittelijana Insinööritoimisto Solutra Oy.

Maankäyttövisiot on laadittu Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy:n toimesta.Maankäyttövisiot on esitelty kaupunginhallitukselle kokouksessa 18.2.2013 § 86.
Suunnittelu on edennyt kaavarunkovaiheeseen, joka mahdollistaa alueen maankäytön kokonaisuuden hahmottamisen ja tulevan rakentamisen sijoittumisen ja määrän. Alueiden yksityiskohtaiset ratkaisut täsmentyvät myöhemmin asemakaavoitusvaiheessa. Vaihtoehtoisista maankäyttövisioista saatava palaute hyödynnetään tulevan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Maankäytön suunnittelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Suunnitelmissa huomioidaan alueen virkistyskäytön kehittäminen. Puisto- ja virkistysalueet sekä vapaa-ajan toiminnat ovat keskeisessä asemassa alueen viihtyvyyttä ja merellisyyttä korostavina elementteinä.

Tavoitteena on parantaa paitsi Kaupunginlahden alueen myös koko Raahen keskeisten alueiden liikenneverkkoa ajoneuvoliikenteen uusilla järjestelyillä. Liikennesuunnitelma perustuu keskustaaluetta kiertävään kehäyhteyteen, joka toimii runkoväylänä kaupungin länsi- ja itäosien sekä etelä- ja pohjoisosien välillä. Vanhan kaupungin ja liikekeskustan läpikulkuliikenteen kasvu saadaan näin hallintaan pohjoisten ja läntisten alueiden maankäytön tehostuessa. Nykyinen maankäyttö kytketään uuteen runkoväylään.

Kaupunginlahdenrannan kaavarungon maankäyttö sijoittuu kaupungin keskeisten alueiden läheisyyteen tukien jalankulun ja pyöräilyn edistämistä ja mahdollisesti myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksien kehittämistä. Kaavarungossa kevyen liikenteen hyvät yhteydet varmistetaan turvallisilla reiteillä alueen sisällä, alueelta keskustaan ja merkittäville työpaikka-alueille Vanhan kaupungin pohjoisosiin sekä keskusta-alueen eteläpuolelle.

Asiaa on käsitelty viimeksi 31.3.2013, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi Raahen Kaupunginlahdenrannan kaavarungon.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavarunkoselostus 31.3.2014pdf, 10775 kb
Kaavarunko 1:3000, 24.2.2014pdf, 7100 kbArkisto