Asianomaisen kuuleminen (MRL 79 §) ja
ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta (MRA 39 §)

Teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 5.9.2017 - 19.9.2017 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus:

Kaup.osa Kortteli Tontti
36 3630 8

Asianosaisilla (maaomistajilla, rajanaapureilla) on oikeus muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset muistutukset tonttijakoehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti 19.9.2017 kello 15.00 mennessä Raahen kaupungin kiinteistöinsinöörille, osoite: Kiinteistöinsinööri Risto Karhu, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Asemakaava-alueella laaditaan tonttijako, jonka perusteella pystytään muodos-tamaan kiinteistöistä asemakaavan mukaisia tontteja. Tämä tonttijakoehdotus perustuu voimassa olevaan asemakaavaan Ak 88.

Korttelissa 3630 olevalle asemakaavan mukaiselle tontille nro 8 ei ole aikai-semmin laadittu tonttijakoa. Nyt laadittavalla tonttijaolla osoitetaan olemassa olevasta kiinteistöstä 678-413-3-228 SIMILÄ muodostuvan tontin nro 8 ulottuvuus (sijainti, rajamitat, pinta-alat, rakennusala). Tonttijaon laatimisen jälkeen kiinteis-töstä voidaan muodostaa lohkomistoimituksella asemakaavan mukainen tontti, jonka jälkeen tontti täyttää rakennusluvan myöntämisen edellytykset (MRL 135 § rakennusluvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella).

Lisätietoja

tontti-insinööri Juhani Leinonen
040-830 3194, juhani.leinonen@raahe.fi

Liitteet: Tonttijakoehdotus Tj 1106pdf, 574 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto