Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset muuttuivat ensimmäisen kerran vuonna 2004, kun valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä astui voimaan. Lainsäädäntöä kohtuullistettiin vuonna 2011 asetuksella, joka lievensi yleisiä puhdistusvaatimuksia sekä selvensi eri poikkeamistapauksia. Valtioneuvosto pidensi siirtymäaikaa, jonka perusteella viimeistään 15.3.2018 mennessä kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulee täyttää vuoden 2011 asetuksen vaatimukset. Uudet rakennukset tulee rakentaa asetuksen mukaisesti.

Vapautus- ja poikkeamismahdollisuudet

  • Automaattinen ikälykkäys mikäli kaikki kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 9.3.2011 mennessä 68 vuotta ja asuneet vakituisesti kyseisellä kiinteistöllä
  • Määräaikainen lykkäys myönnetään hakemuksesta sosiaalisten esteiden perusteella (esim. elämäntilanteeseen liittyvät tekijät kuten pitkäaikainen työttömyys, sairaus jne.) enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Järjestelmän rakentamiseen tarvitaan lupa

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen muuttui luvanvaraiseksi vuoden 2004 alusta lukien. Uutta rakennuslupaa haettaessa jätevesijärjestelmä luvitetaan rakennusluvan yhteydessä. Olemassa olevan rakennuksen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai saneeraamiselle tulee hakea toimenpidelupa. Luvan jätevesijärjestelmän rakentamiseen myöntää kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

Milloin vanhan kiinteistön pitää uusia jätevesijärjestelmänsä?

Asetuksen antama siirtymäaika 15.3.2018 on takaraja, johon mennessä kaikkien järjestelmien pitää olla asetuksen mukaisia.Jätevesijärjestelmä pitää muuttaa asetuksen mukaiseksi aikaisemmin, jos:

  • Nykyinen järjestelmä ei ilmiselvästi toimi suunnitellulla tavalla ja puhdistamattomia jätevesiä joutuu ympäristöön
  • Jos kiinteistöllä toteutetaan muutos- ja korjaustöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudestaan rakentamista. Esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tulkitaan laajuudeltaan tällaiseksi toimeksi.
  • Jätevesijärjestelmää muutetaan olennaisesti. Olennaisena muutoksena voidaan pitää esimerkiksi maaperäkäsittelyn uusimista

Ohjaus ja neuvonta

Ympäristösihteerit

Laki:

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Lisätietoa:

Ympäristökeskuksen puhdistamosivusto