Jätevesijärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan

Uuden asetuksen myötä jätevesijärjestelmän rakentamisesta tuli muuta rakennustoimintaa vastaava. Järjestelmän rakentaminen vaatii kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän toimenpideluvan.

Toimenpidelupahakemus

Lupaharkintaa varten lupahakemukseen liitetään mukaan ainakin:

 • asianmukaisesti laadittu asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi muiden tietojen lisäksi ainakin pohjaveden pinnan korkeus, maaperän laatu, maanpinnan korkeus ja putkien korot.
 • selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä tulee liittää aina mukaan.
 • jätevesijärjestelmän toteuttamista varten laaditut tekniset suunnitelmat (viemäröintisuunnitelma).

Toimenpidelupaa haettaessa on tarvittaessa kuultava myös rakennuspaikan rajanaapureita mikäli sitä ei katsota tarpeettomaksi.

Lupapäätös

Lupapäätöksen ehtona edellytetään hankkeelle vaadittavaksi:

 • pääsuunnittelija ja vastaavaa työnjohtaja
 • työnjohtajan laatima tarkastusasiakirja
 • käyttö- ja huolto-ohjeet
 • lopputarkastus

Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmä luvitetaan osana rakennuksen rakennuslupaa. Lupahakemusvaiheessa liiteasiakirjoina on normaali rakennusluvan liiteasiakirjasarja ja lisäksi edellä toimenpidelupahakemuksessa mainitut muut liitteet. Samoin toimitaan vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmää saneerattaessa.

Suunnittelijan pätevyys

Tarvittava suunnittelijan pätevyys (koulutus + kokemus) määräytyy käsiteltävien vesien määrän laadun ja kiinteistöllä sovellettavan puhdistusvaatimusluokan mukaan.

 • Pääsääntönä voidaan pitää, että kaikilla painevedellisillä kiinteistöillä tarvitaan jätevesijärjestelmälle ammattisuunnittelija ja suunnittelijan peruskoulutus on LVI-insinööri /LVI-teknikko.

Yllätysten välttämiseksi kannattaa siuunnittelijalta vaadittavasta pätevyydestä keskustella etukäteen kunnan rakennustarkastajan kanssa,

Taustatietoja kiinteistöstä sovellettavan vaatimustason määrittämistä ja käsittelymenetelmän valintaa varten

Kiinteistöllä sovellettavaan puhdistusvaatimustasoon vaikuttavat koko, sijainti ja kiinteistön maaperän ominaisuudet. Seuraavat tiedot pitää ilmetä sovellettavan vaatimustason määrittämistä varten:

 • koko
 • etäisyys vesistöstä
 • ollaanko pohjavesialueella
 • soveltuuko ajateltu käsittelypaikka käsittelyyn -tiedot käsittelyalueen maaperästä, kallion asemasta ja pohjaveden ylimmästä asemasta.

Suunnittelija hankkii nämä tiedot ennen lupahakemuksen jättämistä. Keskeisin lupahakemuksen liitetieto on arvio käsittelyalueen maaperän soveltuvuudesta käsittelyyn. Käsittelyalueella pitää olla riittävän paksu kerroslaadultaan sopivaa maata, joka ei ole pohjaveden kyllästämää. Nämä tiedot on selvitettävissä yleensä koekuopalla.

Mitä lupapäätöksessä päätetään, ja kuka vastaa lopputuloksesta?

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä kantaa raskaimman vastuun ja vastaa lopputuloksen toimivuudesta.

 • Rakennuttajan palkkaamat ammattilaiset sitten vastaavat osaltaan siitä, että ovat suorittaneet osuutensa tehtäviensä mukaisesti.
 • Hankkeeseen ryhtyvällä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oltava käytössään hankkeen laajuuden huomioon ottaen riittävän päteviä ammattilaisia.
 • Suunnitellusta rakennustyöstä on laadittava riittävät suunnitelmat ja työ on toteutettava suunnitelmien mukaan.

Viranomaisen vastuu

Luvan myöntävä viranomainen vastaa lupaa käsiteltäessä, että hankkeella on pätevä suunnittelija ja riittävät suunnitelmat, samalla hyväksytään;

 • suunnittelija (riittävän pätevä esitetyn laajuiseen järjestelmään)
 • vastaava työnjohtaja (samoin kuin edellä)
 • sovellettava vaatimustaso
 • viemäröinnin perusratkaisu jolla päästään edellytetyn vaatimustason mukaiseen lopputulokseen.

Suunnittelijan vastuu

Suunnittelija vastaa siitä, että vaadittava puhdistusteho saavutetaan esitetyn suunnitelman mukaisella jätevesijärjestelmällä.

 • suunnittelijalla tulee olla riittävät tiedot suunnittelemansa järjestelmän toimivuudesta
 • ja että kohteessa on valittu vaatimusluokan kiinteistön ominaisuuksien ja käytön kannalta sopiva menetelmä.
 • ja että suunnitelmassa on esitetty riittävät rakentamis- ja asennusohjeet
 • ja että laitteistolle on laadittu käyttö- ja huolto-ohje.

Urakoitsijan vastuu

Urakoitsija vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Käyntiosoite

Tekninen palvelukeskus
Rakennusvlavonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Yhteystiedot