Vahvistetut kaavat 2007

Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2007 § 20 Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan.

Taajamayleiskaava saavutti lainvoiman 24.5.2007 ja tuli voimaan 28.5.2007.

Yleiskaavatyö käynnistyi osana Raahen ja Pattijoen kuntajaon muutosta. Kuntien yhdistyminen antoi uusia mahdollisuuksia tarkastella maankäyttöä, yhdyskuntateknistä huoltoa ja palvelujen järjestämistä uudessa kunnassa.

Taajamayleiskaavan laatimiseen ryhdyttiin kaupunginhallituksen päätöksellä 23.6.2003. Yleiskaava-alue käsittää kaupungin keskeiset pääosin asemakaavoitettavat alueet. Alue on kooltaan noin 4900 ha ja vaikutusalueineen 6050 ha.

Kaava tulee korvaamaan suunnittelualueella voimassa olevat yleiskaavat.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.

Taajamayleiskaava katsoo vuoteen 2030. Se on pitkällä tulevaisuudessa mutta kuitenkin niin lähellä, että suurten kehitystrendien suunta on uskottavalla pohjalla. Tavoitevuoteen tähtäämisellä halutaan painottaa sitä, että monet yleiskaavan ratkaisut ovat toivottuja kehityspolkuja ja niiden toteutuminen tapahtuu vähittäin pienin askelin.

Tiivistelmäpdf, 9589 kb

Yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana.

Yleiskaava-asiakirjat

  1. Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet, 10.11.2006pdf, 3009 kb
  2. Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet, 10.11.2006pdf, 2841 kb
  3. Selostus, 11.4.2007pdf, 4149 kb
  4. Pääkatu ja pääkatuverkon luokitus 2030, 10.11.2006pdf, 841 kb
  5. Kevyen liikenteen pääverkko, 10.11.2006pdf, 859 kb

Suunnittelutyötä koskevia muita asiakirjoja

Kaupunkikuvaselvitys, 24.11.2004pdf, 3446 kb
Luontoselvitys ja luontokohteiden inventointi, 24.11.2004pdf, 1710 kb
Maaperä ja rakennettavuus, 20.1.2005pdf, 3418 kb
Maaperä, liitekartta eteläosapdf, 1437 kb
Maaperä, liitekartta pohjoisosapdf, 1269 kb
Maisemaselvitys, 20.1.2005pdf, 4161 kb
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, 30.3.2006, selvityspdf, 9064 kb
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, 30.3.2006, karttaliite 1pdf, 10513 kb
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, 30.3.2006, karttaliite 2pdf, 10428 kb
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, 30.3.2006, tekstiliite 3pdf, 19 kb

Akm 199: Kanavanranta 2 – Korttelin 3008 asemakaavan muutos

KV 11.4.2007 § 22 voimaantulo 22.5.2007

Asemakaavan muutos koskee korttelia 3008. Suunnittelualue sijaitsee 30. kaupunginosassa Kauneuskanavan pohjoispuolella.

Kortteli 3008 rajautuu etelässä Pitkänkarinranta –nimiseen jalankulkuväylään, pohjoisessa Seminaarinkatuun, idässä Kirkkokatuun ja lännessä Kaislakujaan. Korttelialueen eteläpuolella on Kauneuskanava ja sen takana kaupungin ruutukaava-alue. Kooltaan suunnittelualue on noin 7050 m².

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tarkoituksenmukainen tonttijako muuttamalla korttelin keskellä sijaitseva pysäköintialue osaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta. Samalla rakennusaloja tarkistetaan niin, että myös korttelin entisen LPA-alueen Kauneuskanavan puoleiselle sivulle voidaan rakentaa asuinrakennuksia. Kaavamuutoksella saadaan myös korttelialueella sijaitseva pumppaamo huomioitua tarkoituksenmukaisella tavalla. Pysäköinti järjestetään tonttikohtaisesti.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakarttapdf, 268 kb
Selostuspdf, 1456 kb

Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos

KV 12.12.2007 §82, voimaantulo 23.1.2008.

Suunnittelualue sijaitsee 14. kaupunginosassa kaupungin varikon alueella.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Ratakadun eteläpuoleiseen varastorakennusten ja –laitosten korttelialueeseen, pohjoisessa Velkaperän eteläpuolella sijaitsevaan puistoalueeseen sekä lännessä Merikatuun. Kooltaan suunnittelualue on n. 9,6 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta, 27.11.2007pdf, 620 kb
Selostus, 27.11.2007pdf, 1456 kb

Mikonkarin alueen kehittämissuunnitelma

liittyy Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan maankäyttöratkaisuihin.

KV hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi 11.4.2007 § 21.

Mikonkarin kehittämisen lähtökohtana on Raahen ja Pattijoen kuntajaon muutokseen liittyvä yhdistymissopimus, jossa Mikonkarin alue on mainittu yhtenä kehittämiskohteena.

Raahen matkailupalveluiden keskittäminen mahdollistaisi nykyisen Kylmänniemen leirintäalueen vapautumisen asuntorakentamiselle.

Raahen alueella matkailutoimintojen kehittäminen on alkuvaiheessaan. Matkailun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen toisi Raahen alueelle kaivattua vireyttä ja palvelutoimintaa sekä tarjoaisi mahdollisuuksia matkailuelinkeinon tavoitteelliseen kehittämiseen. Tähän liittyen suunnittelutyön keskeisenä tavoitteena on muodostaa Mikonkarin merenranta-alueesta Raahen kaupungin monipuolinen matkailu- ja vapaa-ajan keskus.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 776 kb
Kehittämissuunnitelmaraporttipdf, 4500 kb
Rakennusinventointipdf, 4141 kb
Havainnekuva 2005/ 2007pdf, 1043 kb
Maankäyttökaavio 2005pdf, 529 kb
Kasvillisuus- ja luontoselvityspdf, 4949 kb