Vahvistetut kaavat 2008

Akm 189: Yritysperän asuntoalueen asemakaavan muutos

KV 17.12.2008 §75, lainvoima 29.1.2009, voimaantulo 30.1.2009

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli päivittää vanhentunut asemakaava, koska voimassa olevan kaavan ja rakennetun ympäristön välillä on suuria ristiriitaisuuksia. Korttelirajojen ja katualueiden tarkistamiset sekä uudisrakentamisen sovittaminen vanhaan asuinympäristöön ovat keskeisimpiä kaavan suunnittelukohteita.

Suunnittelutyötä koskevat asiakirjat

Asemakaavan kaavakartta 8.12.2008pdf, 561 kb
Kaavaselostus 8.12.2008pdf, 2377 kb

Selostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.12.2008pdf, 1142 kb
Asemakaavan seurantalomakepdf, 20 kb
Ajantasa-asemakaavapdf, 239 kb

Erillisliitteet

Historialliset selvitykset 22.2.2005pdf, 1473 kb
Rakennuskohteiden inventointi 2008pdf, 4302 kb
Rakentamistapaohjeet 8.12.2008pdf, 6788 kb

Raahen kultakaivoksen osayleiskaava

KV 29.10.2008 § 62, lainvoima 10.12.2088, voimaantulo 11.12.2008

Suunnittelualue rajoittuu sekä Mattilanperän osayleiskaava-alueeseen että Kopsan kylän osayleiskaavaan. Suunnittelualue sijaitsee 15 km Raahen kaupungin keskustasta kaakkoon Laivakankaan alueella.

Osayleiskaava laadittiin noin 5200 ha alueelle.

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteena oli osoittaa kultakaivosalueen maankäyttö.

Osayleiskaavassa esitetään kaivoksen toiminnan kannalta tärkeät alueet; kaivosalue, kaivoksen vaatimat kulkuyhteydet, energiansiirron ja vesihuollon linjat, rakentamisalueet ja niiden rakennusoikeus.

Kaupunginvaltuusto liitti päätökseen seuraavan ponsiesityksen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen tiestön kuntoa ja turvallisuutta parannetaan ennen kaivostoiminnan aloittamista.

Kaivosalueen ja KT 88 välille tulee rakentaa kevyen liikenteen väylä sekä valaistus turvallisuuden lisäämiseksi."

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osayleiskaava, 1:20 000pdf, 13388 kb
Selostus 18.9.2008pdf, 4536 kb

Osayleiskaava, A3 pienennöspdf, 5687 kb
Kaavamerkinnät, A4 pienennöspdf, 121 kb

Akm 201: Varvinranta 1 –asuntoalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 14.5.2008 § 31, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008

Meren rannalla n. 1,5 kilometriä Raahen kaupungin keskustasta lounaaseen sijaitsevan Varvinrannan kaavoittamisella asumiselle pyritään monipuolistamaan kaupungin tonttitarjontaa houkuttelevilla merellisillä asuintonteilla siten, että myös hyvä kaupunkikuva, ympäristöarvot ja yleiset virkistyskäyttötarpeet on huomioitu.

Asemakaava perustuu Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan maankäyttöratkaisuun sekä alueelle laadittuun kaavarunkotarkasteluun. Varvinrannan asuntoalue kaavoitetaan kahdessa osassa: Varvinranta 1 –asuntoalue (Akm 201) ja Varvinranta 2 –asuntoalue (Akm 204).

Eteläisempi Varvinranta 1 –asuntoalue rajautuu koillisessa Telatekin eteläpuolella sijaitsevaan puistomaisena hoidettuun alueeseen, kaakossa Varvintiehen, lounaassa Pirttiniemeen ja luoteessa merenrantaan. Suunnittelualue on keskiosan suojaviheralueeksi kaavoitettua metsää lukuun ottamatta asemakaavoittamaton. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 17,5 ha, josta vesialueen osuus on noin 7 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Lähtökohtaraportti 18.6.2007pdf, 3314 kb
Selostuspdf, 2976 kb
Kaavakarttapdf, 1651 kb
Havainnekuvapdf, 1292 kb
Rakentamistapaohjepdf, 2015 kb

Akm 204: Varvinranta 2 –asuntoalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 14.5.2008 §32, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008

Pohjoisempi Varvinranta 2 –asuntoalue sijoittuu meren ja Varvintien väliselle kapealle ranta-alueelle, joka rajautuu koillisessa Telatekin tonttiin ja lounaassa parhaillaan kaavoitettavaan Varvinranta 1 -asuntoalueen puistomaisesti hoidettuun pohjoisosaan. Suunnittelualueen pohjoisosa on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi, eteläosa suunnittelualueesta on asemakaavoittamaton. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 8 ha, josta maa-alueen osuus on noin 3 ha.

Varvinranta 2 –asuntoalueen asemakaava ja asemakaavan muutokseen sisältyi yhdeksän omakotitontin lisäksi myös katu- ja virkistysalueet.

Omakotitonteista viisi oli omarantaisia.

Korttelit 3846-3848 poistettiin kaavasta, kaupunginvaltuusto 14.5.2008 32§.

Muutosmerkinnät hyväksymispäätöksen mukaiset 15.5.2008.

Alueelle laaditaan erillinen rakennustapaohjeistus.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Lähtötietoraporttipdf, 3314 kb
Selostuspdf, 4257 kb
Kaavakarttapdf, 597 kb

Akm 202: Kaupunginrannan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 14.5.2008 § 30, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008.

Raahen kaupungin 11. kaupunginosan kortteleita 1101 ja 1104, puisto-, urheilu-, liikenne-, katu- ja vesialueita koskeva asemakaavan muutos sekä asemakaavan laajennus.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 11 kaupunginosassa Rantakadun länsipuolella liikekeskustan kohdalla.

Alueeseen sisältyy Raahen lukio, pääkirjasto ja Tornitalo sekä näiden välinen rakentumaton alue ja sen rantavyöhyke.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on muodostaa alueelle Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa esitetyn maankäyttöratkaisun mukainen vetovoimainen merellinen kerrostalovaltainen asuinalue.

Alueelle laaditaan erillinen rakennustapaohjeistus.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Selostus 24.1.2008pdf, 2202 kb
Kaavakartta 24.1.2008pdf, 380 kb
Havainnekuva 1 A3pdf, 1160 kb
Havainnekuva 1 A4pdf, 709 kb
Havainnekuva 2 A3pdf, 1864 kb
Havainnekuva 2 A4pdf, 691 kb
Havainnekuva lukion alueesta A3pdf, 1097 kb
Havainnekuva lukion alueesta A4pdf, 802 kb
Kaupunginrannan kerrostaloalueen rakennustapaohjeisto, 30.9.2008pdf, 4987 kb

Akm 182: Raatihuoneen korttelin asemakaavan muutos

KV 13.2.2008 § 5, voimaantulo 1.4.2008.

Raatihuoneen kortteli sijaitsee Raahen kaupungin liikekeskustassa.

Alue käsittää Rantakadun, Koulukadun, Kauppakadun ja Sovionkadun rajaaman 5.kaupunginosan korttelin 17. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 2,07 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on lisätä liikekeskustan vetovoimaisuutta ja palvelukykyä uudella liike-, toimisto- ja asuntorakentamisella.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Selostus 22.1.2008pdf, 2568 kb
Kaavakartta 22.1.2008pdf, 364 kb

Rakennushistoriallinen selvitys

Osa A: Asemakaavahistoria 20.11.2007pdf, 3442 kb
Osa B: Rakennuskohtainen inventointi 20.11.2007pdf, 4717 kb
Osa C: Säilyneisyys ja arvottaminen 20.11.2007pdf, 1052 kb

Ak 203: Kylmäniemen 2 asuntoalueen asemakaava

KV 13.2.2008 § 4, voimaantulo 1.4.2008.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen Vilpunkankaan kaupunginosassa.

Alueen pohjoispuolella on Ruottalonlahden pohjukka loma-asuntotontteineen, itä-, etelä-, ja länsipuolella on rakennettuja omakotialueita.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 12,7 hehtaaria.

Asemakaavan laadinnan tavoitteena on muodostaa alueelle vetovoimainen omakotialue.

Alue muodostuu yhdeksästä korttelialueesta, joissa on yhteensä 34 omakotitonttia.

Korttelialueiden rakentamisessa tulee noudattaa katuvarsittain yhtenäistä rakentamistapaa massoittelun, materiaalien, värien ja tonttien aitaamisen osalta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Selostus 22.1.2008pdf, 3184 kb
Kaavakartta 22.1.2008pdf, 702 kb
Rakennusten sijoitteluperiaate 27.11.2007pdf, 302 kb
Kylmäniemen omakotialueen rakennustapaohjeisto 14.5.2008pdf, 980 kb