Vahvistetut kaavat 2009

Akm 184: Liikekeskustan korttelin 20 asemakaavan muutos

KV hyv. 14.12.2009 § 115, lainvoima 19.1.2009, voimaantulo 21.1.2010

Raahen kaupungin 5. kaupunginosan kortteli 20 sijaitsee liikekeskustassa ruutukaava-alueen eteläosassa. Alue käsittää Koulukadun, Palokunnankadun, Sovionkadun ja Reipokadun rajaaman korttelin sekä katualuetta. Kaavoitettavan korttelin pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä liikekeskustan vetovoimaisuutta ja palvelukykyä uudella liike-, toimisto- ja asuntorakentamisella. Asemakaava sisältää asuin-, liike- toimistorakentamisen rakennusoikeutta yhteensä 11500 k-m2 ja lähipalvelurakennusten rakennusoikeutta 600 k-m2. Suojelutonttien rakennusoikeus on yhteensä 1060 k-m2.

Koulukadun varren tonttien rakennustapa noudattaa vanhan kaupungin mittakaavaa ja toiminnallista rakennetta. Koulukadun varren rakennukset on merkitty suojeltaviksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 22.9.2009pdf, 2623 kb
Kaavakartta 22.9.2009, 14.12.2009pdf, 166 kb
Viistohavainnekuva lounaasta 18.9.2009pdf, 769 kb

Rakennushistoriallinen selvitys

A Asemakaavahistoriaselvityspdf, 3699 kb
B Rakennuskohtainen inventointipdf, 3783 kb
C Säilyneisyys ja arvottaminenpdf, 648 kb

Haapajoki - Arkkukarin osayleiskaava

KV 25.5.2009 § 66, lainvoima 1.7.2009, voimaantulo 3.7.2009

Haapajoki-Arkkukari -alueen aiempi osayleiskaava oli vuodelta 1980.

Kaavan maankäyttöratkaisut olivat vanhentuneet ja edellyttivät tarkistamista, käytännössä kaavan laadintaa uudelleen.

Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta ja rakennusluvan erityiset edellytykset tutkitaan suunnittelutarveratkaisulla.

Rantarakentaminen edellyttää MRL 72§:n mukaista poikkeamismenettelyä, joka rantarakentamisen osalta korvaa suunnittelutarveratkaisun.

Kaavaan on osoitettu asuinrakentamisen sijoittuminen ja uusien rakentamisen alueiden kohdalla myös rakennuspaikkojen lukumäärä on kaavassa esitetty.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 700 ha.

Kaava-alueelle on laadittu rakentamistapaohjeisto, joka täydentää ja täsmentää asuinpientaloalueille esitettyjä yleispiirteisiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeiston 4.5.2009.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 7.4.2009pdf, 4831 kb
Kaavakartta 8.4.2009pdf, 1993 kb
Kaavakartta A3 pienennöspdf, 2082 kb
Kaavamerkinnät A3 pienennöspdf, 84 kb

Rakentamistapaohjeisto 4.5.2009pdf, 4476 kb

Ak 205: Raahen kultakaivoksen asemakaava

KV 25.5.2009 § 67, lainvoima 1.7.2009, voimaantulo 3.7.2009

Raahen kultakaivoksen asemakaavan laadinta perustui Raahen kultakaivoksen osayleiskaavoituksen yhteydessä saatuihin viranomaisneuvottelujen ja viranomaislausuntojen suosituksiin asemakaavan tarpeellisuudesta.

Asemakaavoitettavaksi osoitetulle alueelle sijoittuvat kaivoksenvaatimat rakennukset ja MRL:n lupamenettelyä edellyttävät rakennelmat ja laitteet. Kultakaivoksen asemakaava mahdollistaa osayleiskaavassa esitetyn 35 000 k-m2:n suuruisen rakentamisen, joka toteutetaan kaivosalueelle.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 25.5.2009pdf, 1452 kb
Kaavakartta 25.5.2009pdf, 264 kb