Vahvistetut kaavat 2012

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KV hyv. 23.4.2012 § 19, lainvoima 29.5.2012, voimaantulo 7.6.2012

Kopsan tuulivoimapuiston alue sijaitsee Raahen ja Vihannin välisen maantien (kantatie 88, Raahentie) lounaispuolella, Kopsan kylän eteläosassa. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja noin 13 km Vihannin keskustaan. Merelle alueelta on noin 17 km.

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana tuulivoimarakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Osayleiskaava perustui tuulivoimapuiston yleissuunnitelmaan, kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheen selvityksiin ja palautteisiin (lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin) sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) ja sen selvityksiin ja tuloksiin.

Osayleiskaavalla mahdollistettiin 7 tuulivoimalan muodostama tuulivoimapuisto.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 10.4.2012 pdf, 7832 kb
Kaavakartta 29.5.2012pdf, 1871 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 213: Raahen kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 31 asemakaavan muutos

(ent. valtion virastotalon kortteli)
KV 20.6.2012 § 47, lainvoima 27.7.2012, voimaantulo 30.7.2012.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Fellmanin puistokatuun, idässä Kauppakatuun ja etelässä Ajajankatuun.

Kaavamuutoshankkeen tavoitteena oli uudistaa korttelin 31 asemakaava vastaamaan kaupunkirakenteen asettamia tavoitteita. Asuinkerrostalojen sijainti muutettiin korttelirakennetta tukevaksi.

Rakentamisen yksityiskohtaiseen ohjaamiseen on laadittu rakennustapaohjeet.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 6.3.2012PDF, 764 kb
Kaavaselostus 25.5.2012pdf, 2090 kb
Havainnekuvat 6.3.2012pdf, 2077 kb
Rakennustapaohjeet 6.3.2012pdf, 2077 kb