Vahvistetut kaavat 2013

Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmäsuunnitelma

KV 9.12.2013 § 142

Liikennesuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin keskeiselle taajama-alueelle. Suunnitelmassa tarkennetaan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyn liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneratkaisuja sekä määritetään toimenpiteitä, joilla edesautetaan määritettyjä liikenteellisten periaatteiden toteutumista. Liikennejärjestelmässä on sovittu alueen ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteenverkot. Tämän suunnittelun keskeisenä tavoitteena on selvittää liikenneverkon toimivuus ja toimivuuden vaatimat toimenpiteet sekä eri kulkumuotojen kehittämismahdollisuudet. Erityinen painoarvo suunnittelussa on ollut kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestämistavan arvioinnissa.

Pöytäkirjaote KV 9.12.2013pdf, 44 kb

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelma 24.11.2013pdf, 11632 kb
Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma 10/2013pdf, 2074 kb

________________________________________________________________________________

Akm 222: Pitkänkarin kaupunginosan 30 korttelin 3003 asemakaavan muutos (Seminaarinkatu 2 - 8)

KV 9.12.2013 § 140, lainvoima 15.1.2014, voimaantulo 16.1.2014

Suunnittelualue sijaitsee Seminaarinkadun pohjoispuolella käsittäen Rantakadun ja Kirkkokadun välisen korttelin 3003 ja pohjoispuolisen puiston.

Asemakaavan muutos koskee 30. kaupungin osan, Pitkäkari, korttelia 3003 ja puistoaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 30. kaupunginosan kortteli 3003 ja puistoalue.
Tonttijaolla muodostuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelin 3003 tontit 5, 6, 7 ja 8.

Asemakaavan tavoitteena on kehittää korttelista viihtyisä kiinteä ja kestävän kehityksen ominaisuudet sisältävä asuntoalue. Uudisrakentaminen tapahtuu korottamalla olevat 3-kerroksiset talot yhdellä kerroksella sekä pohjoisosa kahdella kerroksella. Nykyisiä asuntoja on muutettu/yhdistelty mm. hissilisäyksen takia.

Kaava-alueen pinta-ala on 2,11 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 3.6.2013, päivitetty 9.12.2013pdf, 4179 kb
Kaavakartta 1:1000, 3.6.2013pdf, 358 kb

_______________________________________________________________________________

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

KV 16.11.2013 §128, lainvoima 31.12.2013, voimaantulo 31.12.2013

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Perämerellä Raahen ja Pyhäjoen edustalla. Alue ulottuu pohjoisreunaltaan Lännennokalta lähimmillään noin 5,5 km ja kauimpana noin 16 km länteen.
Etelässä suunnittelualue ulottuu merialueella Hanhikivenniemestä lähimmillään noin 4 km ja kauimpana noin 17 km länteen. Osayleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 42 km2 Raahen puolella.

Osayleiskaava mahdollistaa merituulivoimapuiston rakentamisen Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle. Raahen puoleisessa Maanahkiaisen merituulivoima-alueen osayleiskaavassa on osoitettu ohjeelliset paikat 30 merituulivoimalalle sekä niiden tarvitsemille sähköasemille ja merikaapeleille. Pyhäjoen puoleiselle merialueelle sijoittuu 42 merituulivoimalaa. Hankkeesta vastaavan Rajakiiri Oy:n tavoitteena on toteuttaa Maanahkiaisen alueelle enimmillään 72 tuulivoimalan muodostama kokonaisuus. Maanahkiaisen merituulivoimapuiston arvioitu nimellinen sähköntuotantoteho olisi n. 216 – 432 megawattia (MW).

Osayleiskaava on laadittu siten, että sen perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat MRL 77 § mukaisesti.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 2.5.2013, muutokset 30.9.2013pdf, 7951 kb
Kaavakartta 11.4.2013, muutokset 6.9.2013pdf, 27074 kb
Havainnekuvat 30.9.2013pdf, 10583 kb
Esteettinen tarkastelu 3.10.2013pdf, 228 kb
Linnustolliset yhteisvaikutukset 6.9.2010pdf, 1644 kb
Sähkönsiirto 27.9.2013pdf, 4203 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 224: Yritysperän asemakaavan muutos

KV 28.10.2013 § 117, lainvoima 3.12.2013, voimaantulo 3.12.2013.

Raahen kaupungin 22. kaupunginosan kortteliin 100 kuuluvan puistoalueen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutosalue käsittää Yritysperän pohjoisosassa sijaitsevan entisen lasten liikennepuiston alueen. Suunnittelualue sijoittuu Yritysperänkadun, Myllykadun ja Ollinsaarenkadun rajaamalle alueelle.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 4500 m2.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 11.6.2013pdf, 4155 kb
Kaavaselostus 11.6.2013pdf, 7608 kb

________________________________________________________________________________

Akm 223: Raahen kaupungin 18. kaupungiosan korttelin 71 tonttia 8 ja siihen liittyvää puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos (Palokunnankatu 6)

KV 25.3.2013 § 31, lainvoima 3.5.2013, voimaantulo 8.5.2013.

Suunnittelualue sijaitsee 18. kaupunginosassa Palokunnankadun ja Saaristokadun kulmauksessa. Pienialainen muutosalue käsittää korttelin 71 tontin 8 ja vähäisesti siihen liittyvää puistoaluetta.
Suunnittelualueen tontti on yksityisessä omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 2400 m2.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 26.2.2013pdf, 1470 kb
Kaavakartta 26.2.2013
pdf, 212 kb

______________________________________________________________________________

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava ja asemakaava

KV hyv. 15.11.2010 § 63 ja 64, lainvoima 11.6.2013.
Osayleiskaava ja asemakaava tulivat voimaan 12.6.2013

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osayleiskaavaselostuspdf, 3923 kb
Osayleiskaavakarttapdf, 4491 kb

Asemakaavaselostuspdf, 3561 kb
Asemakaavakartta 1:2000pdf, 2115 kb
Asemakaavan merkinnätpdf, 989 kb

Raahe-Pyhäjoki asemakaavan yhdistelmäkartta 1:5000pdf, 4529 kb

______________________________________________________________________________

Vihannin kirkonkylän osayleiskaava

Vihannin kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2012 § 61, lainvoima 20.6.2013, voimaantulo 21.6.2013

Keskustan osayleiskaava 2025 laaditiin oikeusvaikutteisena, ja se korvasi päällekkäisiltä osiltaan alueella voimassa olleen osayleiskaavan (1991 kunnanvaltuustossa hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman Möykkylä-Keskusta-Kuusirati –osayleiskaavan). Möykkylän ja Kuusiratin alueelta vanha osayleiskaava jää voimaan.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostuspdf, 6578 kb
Kaavakarttapdf, 2139 kb

Luontoselvityspdf, 2519 kb
Maisemaselvityspdf, 9658 kb

Lampinsaaren rakennusjärjestyspdf, 545 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 221: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

KV hyv. 27.5.2013 § 60, lainvoima 2.7.2013, voimaantulo 3.7.2013

Asemakaavan muutos koski 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3702 ja 3713 sekä suojaviheraluetta.
Asemakaavan laajennus koski Raahen kaupungin Lahjoitusmaa aluetta.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin Kalkankankaan kaupunginosassa.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Asemakaavan selotus 3.3.2013pdf, 4257 kb
Kaavakartta 3.3.2013pdf, 242 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 225: Raahen kaupungin 23. kaupunginosan korttelin 2305 tontteja 5, 6 ja 7 koskeva asemakaavan muutos

KV 24.6.2013 §81, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 23. kaupunginosassa Mestauskallion alueella käsittäen Eteläkaari-kadun pohjoispuolella sijaitsevan PKC Group Oy:n viereiset tontit. Kaavoitettava alue sijaitsee noin kaksi kilometriä kaupungin keskustasta itään.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,4 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 27.5.2013pdf, 2252 kb
Kaavakartta 27.5.2013
pdf, 250 kb

____________________________________________________________________________

Akm 226: Mestauskallion teollisuusalueen laajennus

KV 24.6.2013 §82, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa Mestauskallion alueella käsittäen Mestarinkadun pohjoispuolella sijaitsevan teollisuuskorttelin 3116 viereisen alueen, määräalan kiinteistöstä 678-31-9903-100. Kaavoitettava alue sijaitsee noin kaksi kilometriä kaupunginkeskustasta itään.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,5 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 27.5.2013pdf, 2008 kb
Kaavakartta 27.5.2013pdf, 216 kb

_______________________________________________________________________________

Akm 219: Pyhtilänkankaan asemakaava

KV 24.6.2013 § 80, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupunginosien Isoholmin ja Antinkankaan itäpuolella sekä Järventölän ja Kesälän länsipuolella käsittäen Pyhtilän kaupunginosan asemakaavoittamattomat alueet.

Kaava-alueen pinta-ala n. 53,3 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Asemakaavan selostus 12.2.2013pdf, 12154 kb
Kaavakartta 12.2.2013pdf, 2273 kb
Havainnekuvia
pdf, 12514 kb

_______________________________________________________________________________

Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava

KV hyv. 24.6.2013 § 83, lainvoima 29.7.2013, voimaantulo 1.8.2013.

Kopsan tuulivoimapuiston alue sijaitsee Raahen ja Vihannin välisen maantien (kantatie 88, Raahentie) lounaispuolella, Kopsan kylän kaakkoispuolella. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja noin 13 km Vihannin keskustaan. Merelle alueelta on noin 17 km.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 22 km2. Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava mahdollistaa 10 tuulivoimalan lisärakentamisen alueelle aiemmin hyväksytyn 7 tuulivoimalan lisäksi.

Kopsan tuulivoimapuiston II:n vaiheen osayleiskaava laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana tuulivoimarakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 28.5.2013 pdf, 11725 kb
Kaavakartta 28.5.2013
pdf, 1057 kb

__________________________________________________________________________

Akm 214: Pitkänkarinrannan asemakaavan muutos ja laajennus

KV 30.1.2012 § 3, lainvoima 20.12.2013, voimaantulo 21.12.2013

Raahen kaupungin 30. kaupunginosan (Pitkäkari) kortteleita 3005, 3006 ja korttelin 3001 osaa sekä puisto- ja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja vesialuetta koskeva asemakaavan laajennus.

Suunnittelualue rajautuu idässä Rantakatuun, etelässä Pikkulahteen, lännessä liikennepuistoon ja pohjoisosaltaan nykyiseen Seminaarinkatuun.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 22.6.2011pdf, 3924 kb
Kaavakartta 1:2000, 22.6.2011pdf, 1100 kb
Rakennustapaohjeet 18.1.2011pdf, 4347 kb

___________________________________________________________________________

Akm 218a: Kylmälahdenrannan asemakaava

KV 27.5.2013 § 59, lainvoima 29.12.2014, voimaantulo 30.12.2014

Raahen kaupungin Lahjoitusmaa tilaa koskeva asemakaava ja Raahen kaupungin 18 kaupunginosan puistoa, retkeily- ja leiriytymisaluetta, loma-aluetta, venevalkama-, vesi- ja katualuetta sekä 30 kaupunginosan (Pitkäkari) katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue keskustan pohjoispuolelle. Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen katuverkkoon.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 21,6 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 4.3.2013pdf, 12774 kb
Kaavakartta 4.3.2013pdf, 452 kb
Rakennustapaohjeet 10.4.2015pdf, 3309 kb