Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava

Kaava mahdollistaa 6 tuulivoimalan lisärakentaminen Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimapuiston yhteyteen.

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulivoimaloiden nimellisteho on 3 – 5 MW ja yhteenlaskettu kokonaisteho 18 – 30 MW.
Yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla enintään + 240 metriä maanpinnasta.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.5.2017 § 54, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavan.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KV 29.5.2017 §54pdf, 174 kb
Kaavaselostuspdf, 19248 kb
Kaavakarttapdf, 4129 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.5.2017 pdf, 3535 kb
Liite 2 Luontoselvitys, Puhuri Oy 21.8.2015 pdf, 6188 kb
Liite 3 Muinaisjäännösinventointiraportti, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 24.2.2015 pdf, 6489 kb
Liite 4 Havainnekuvat Ramboll 2017 pdf, 7266 kb
Liite 5 Meluselvitys, Etha Wind 2017 pdf, 2662 kb
Liite 6 Välkeselvitys, Etha Wind 2017pdf, 1839 kb
Liite 7 Luonnosvaiheen vastineraportti 20.2.2017 pdf, 314 kb
Liite 8 Viranomaisneuvottelun muistio 15.9.2017 pdf, 274 kb
Liite 9 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 6.6.2016 pdf, 15117 kb
Liite 10 Ehdotusvaiheen vastineraportti 18.4.2017pdf, 452 kbArkisto