Luonnonsuojelu

Raahen alueella on paljon erityyppisiä luontokohteita tai –alueita, joilla on suojeluarvoa.

Ainutlaatuinen saaristo kaupungin edustalla on luonnon ja maiseman kannalta arvokas. Merkittävä osa saaristoa kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui v. 2008. Suunnitelman mukaisia kunnostustöitä on tehty vuosien 2008-2010 aikana.

Muita Natura 2000 -verkostoon kuuluvia suurempia alueita kaupungissa ovat muun muassa Pattijoen ja Olkijoen suistojen välinen merkittävä lintuvesialue ja kaukana sisämaassa erämaatyyppinen Pitkäisnevan alue, jossa erikoisuutena on kirkasvetinen Pitkäislähde. Luonnonsuojelualueilla olevia luontopolkuja on muun muassa Ison-Kraaselin saaressa ja Viitajärvellä.

Erityispiirteen Raahen alueen luonnolle antaa vielä maankohoaminen, joka kohottaa merestä jatkuvasti uutta maata. Luonnonsuojelulain tehtävistä valtaosa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimivaltaan.

Ympäristöhallinnon nettisivuilla eriteltyjä Natura 2000-luonnonsuojelualueita Raahessa

Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen

Raahen kaupunki vastaa alueen omistajien hakemuksesta tai suostumuksella luonnonmuistomerkkien kuten puun, puuryhmän, siirtolohkareen tai muun niitä vastaavan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta yksityisellä maalla.

Rauhoituksen perusteena tulee olla luonnonmuodostuman kauneus, harvinaisuus, maisemallinen merkitys, taiteellinen arvo tai muu vastaava syy. Kaupunki huolehtii luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunta voi omistajan hakemuksesta tai alueellisen ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei enää ole perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Hakemus luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi