Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamisluvat

Vähäistä kotitarveottoa suurempaan maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-ainesten ottamislupa. Vähäisenä kotitarveottona pidetään omaan käyttöön tulevaa vähäistä maa-ainesten ottoa. Kunnan maa-aineslupaviranomaiselta on aina syytä tarkistaa luvan tarve.

Maa-aineslaissa on säädökset ainesten ottamiseen, ottamisluvan sisältöön ja ottoalueiden jälkitöihin. Raahen kaupungin alueen merkittävillä pohjavesialueilla Antinkankaalla ja Palokankaalla on olemassa suojelusuunnitelmat, jossa on selvitetty myös maa-ainesten ottamisen pelisääntöjä alueella. Lisäksi on huomioitava, mitä alueen kaavoissa ja muissa maankäytön suunnitelmissa on esitetty. Raahen kaupungissa lupaviranomainen maa-ainesasioissa on Raahen ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemukseen liitetään riittävillä selvityksillä ja asiantuntemuksella laadittu ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Ottamissuunnitelmista tulee kuulla naapurit, joihin ottamisella tai sen järjestelyillä saattaa olla vaikutusta. Maa-ainesten ottamista suunnitellessa kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä Raahen kaupungissa näistä lupa-asioista vastaaviin. Mahdollisesti pohjaveteen vaikuttavissa laajoissa maa-ainesten ottamisissa tarvitaan ennen ympäristölautakunnan maa-ainespäätöstä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupa. Kaikissa maa-ainesten ottamissuunnitelmissa on syytä käyttää asiantuntevia suunnittelijoita ja suunnitelmien tulee perustua riittäviin selvityksiin ja ottamisen ympäristövaikutusten arviointeihin.

Maa-ainesten ottoluvista peritään kulloisenkin taksan mukainen tarkastusmaksu ja vuosittaiseen ottamisen määrään pohjautuva valvontamaksu. Maa-ainesten ottajien tulee ilmoittaa heti seuraavan vuoden alussa edellisen vuoden otettujen ainesten määrä ja laatu.