Maastoliikenne

Maastoliikenne tarkoittaa nimensä mukaisesti moottoriajoneuvojen liikkumista maastossa. Lain mukaan maastolla tarkoitetaan maa-aluetta tai jääpeitteistä vesialuetta, joilla ei ole tietä ja joita ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen. Maastossa moottoriajoneuvoilla liikkumiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Raahen kaupungilla on yleinen moottorikelkkaura.

Vesiliikenne

Vastaavasti vesiliikenteellä tarkoitetaan lain mukaisesti vesillä liikkumista vesikulkuneuvolla, eli vesillä liikkumiseen tarkoitetulla veteen tukeutuvalla kulkuvälineellä tai laitteella, kuten huviveneisiin ja vesiskoottereihin.

Jääpeitteisellä vesialueella tapahtuvaan liikenteeseen sovelletaan maastoliikennelakia.

Lupa kilpailu- ja harjoitustoimintaan

Mikäli moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla kilpaillaan tai harjoitellaan toistuvasti samalla alueella, tulee tapahtumalle hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta maastoliikennelain 30 § tai vesiliikennelain 21 § mukainen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja esimerkiksi luonnolle, muulle ympäristölle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita toiminnalle, jolla on voimassaoleva ympäristölupa, eikä maastossa liikkumiseen asemakaavassa varatulla alueella (esim. yleisillä moottorikelkkaurilla tai veneväylillä). Lupaa ei tarvita myöskään palo- ja meripelastustoimen harjoituksiin eikä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen harjoituksiin.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytöllä tai muulle yleiselle edulle. Lupaa varten tarvitaan hakemuksen liitteenä maan-/vesialueen omistajan tai haltijan kirjallinen suostumus. Kaupungin maa- ja vesialueiden osalta suostumuksia antaa kaupungingeodeetti.

Viereisellä palstalla on linkki lupahakemuksen lomakkeeseen.

Yhteystiedot

Ympäristösihteerit:
Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti:
Risto Karhu
puh: 040 1356 952

Lomakkeita ja ohjeita

Lupahakemus kilpailu- ja harjoitustoimintaandocx, 24 kb

Lisätietoja

Maastoliikennelaki
Vesiliikennelaki