Kettukankaan muinaisalue

Jylhänharjuun kuuluvalla Kettukankaalla Mattilanperällä sijaitsee satakunta muinaisjäännettä, jotka edustavat viittä erilaista muinaisjäännöstyyppiä.

Röykkiöt

Parhaiten jäänteistä erottuvat kivistä koostuvat röykkiöt, joita on kartoitettu yli 30. Ne rajautuvat suurimmaksi osaksi kankaan 57,5 - 55 korkaudella olevalle tasolle noudattaen levinnällään kankaan topograafista pituussuuntaa. Kasan tai kehän muotoon rakennetut, mudoiltaan pyöreät tai soikeat röykkiöt koostuvat läpimitaltaan 10 - 30 cm:n suuruisista kivistä. Huomattava osa röykkiöistä on matalia, noin puolen metrin korkuisia kehämäisiä muodostelmia. Rakenteeltaan kasamaisista röykkiöistä korkeimmat ovat yli metrin korkuisia. Useiden röykkiöiden keskellä on pyöreä kraaterimainen painauma, joko matala painanne tai syvä keskuskuoppa.

Painanteet

Röykkiöiden tavoin myös alueella sijaitsevat asumuksen pohjiksi tulkitut painanteeet, joiden lukumäärä kohoaa noin 30:een, ryhmittyvät harjanteen pituussuuntaa noudattaen harjanteen 57,5 - 55 metrin korkeudella olevalle tasolle. Liki toisiaan sijaitsevat painanteet muodostavat muinaisen rantaviivan suuntaisia jonomaisia, muodoiltaan pitkänomaisten tai soikeiden kuopanteiden muodostamia ketjuja. Painanteiden syvyys vaihtelee 0,3 - 0,8 metriin. Useita kuopanteita reunustaa joko yhdeltä tai useammalta puolelta kivistä, sorasta tai näiden yhdistelmistä koostuva valli.

Jätinkirkko

Lähellä harjanteen lakea sijaitsevan, jätinkirkkomaisen muodostelman alkuperäinen koko on ollut noin 30 x 20 metriä. Soranotossa osittain tuhoutuneen, muodoltaan suorakulmaisen jäänteen noin 30 cm:n korkuisen vallin leveys vaihtelee 3 - 4 metriin. Lounaispuoleisessa vallinosassa on porttiaukkomainen, noin 4 metrin levyinen notkelma. Järinkirkon keskustasanne on verrattain tasainen ja ulkopuoliseen alueeseen verrattuna melko kivetön.

Palokivikummut

Alueelta tavatut 15 palokivikumpua rajautuvat selvästi muinaista rantaviivaa noudattavana jonomaisena vyöhykkeenä harjanteen kaakkoispuoliselle 54 - 53 metrin korkeustasolla olevalle rinteenosalle. Muodoltaan pyöreähköjen tai soikeiden kumpujen koko vaihtelee 2,5 - 8 metriin ja korkeus 0,3 - 1,1 metriin. Ainakin 2 kummuista tukeutuu rinteenpuoleiseen suurehkoon maakiveen.

Kuopparakennelmat

Alueella sijaitsee kymmenkunta kuopparakennelmiksi tulkittavaa jäännettä, jotka ovat sidoksissa kankaan muinaisrantoja myötäileviin, rantavoimien synnyttämiin mataliin kivipalteisiin. Muodoltaan kraaterimaisten kuoppien halkaisija vaihtelee yhdestä kolmeen metriin ja syvyys 0,3 - 0,5 metriin.

Karttapdf, 108 kb

Lisätietoja:
Kettukankaan muinaisalue