Naapurien kuuleminen (MRL133§, MRA65§)

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys, sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

Kuka on naapuri, jolle on ilmoitettava lupahakemuksen vireilletulosta?

  • Naapurilla tarkoitetaan viereisen, kulmittain tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Siten esimerkiksi kapean vesistön tai tien takana olevaa naapuria on myös kuultava mikäli etäisyys naapurikiinteistöön on alle 200 metriä.
  • Poikkeamishakemuksen tai suunnittelutarvehakemuksen johdosta naapureiden kuuleminen saattaa olla tätäkin laajempi, koska kysymyksessä on laajempi lupaharkinta.

Tiedottaminen rakennuspaikalla

  • Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Esimerkiksi tiedotteella mitä rakennetaan, milloin ja kuka rakentaa, sekä puhelinnumero keneen voi ottaa yhteyttä tarvittaessa.
  • Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

Keitä kuullaan, molempia aviopuolisoita ja perikunnan jäseniä

  • Hakemuksen mukaan liitettävällä selvityksellä naapurien kuulemisen osalta naapurilla tarkoitetaan kaikkia kiinteistön omistajan osapuolia. Siten esimerkiksi selvityksessä tulee olla molempien puolisoiden allekirjoitukset ja perikunnan kysymyksessä ollessa kaikkien perikunnan jäsenten allekirjoitukset tai valtakirjat heiltä. Perikunnan puolesta allekirjoituksen voi suorittaa myös perikunnan nimeämä asianhoitaja. Tällöin hakemukseen on liitettävä selvitys oikeudesta toimia asianhoitajana perikunnan puolesta.

Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet