Opetuksen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Jos oppilaalla ilmenee pulmia oppimisessa tai koulunkäynnissä, hänelle annetaan monipuolista tukea mahdollisimman varhain. Kaupungissamme toteutetaan lähikouluperiaatetta, joten tuki pyritään antamaan oppilaan omassa lähikoulussa.

Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Sen tavoitteena on ehkäistä koulunkäynnin vaikeuksien lisääntyminen. Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia. Mikäli yleinen tuki ei riitä, annetaan oppilaalle tehostettua tukea.

Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea. Se voi koostua useista päällekkäisistä tukimuodoista. Tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Tukimuodoista vahvin on erityinen tuki. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei kyetä tarjoamaan riittävää tukea lähikoulussa, hänet ohjataan opiskelemaan kaupungin yhteisiin tehostetun tai erityisen tuen ryhmiin. Oppilaalle parhaiten soveltuva opiskelupaikka pyritään löytämään yhteistyössä oppilashuollon ja huoltajien kanssa.

Yleinen tuki

Kaikilla oppilailla on oikeus yleiseen tukeen. Opettajalla on vastuu opetusryhmänsä jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa edesauttaa tässä onnistumista.

Yleisen tuen muotoja ovat mm. joustavat opetusjärjestelyt, eriyttäminen (esim. oppiaineksen karsiminen, lisäajan antaminen), tukiopetus, oppilaanohjaus ja tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on opettajan laatimaan pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen järjestämiseksi oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppimissuunnitelma. Tehostetun tuen muodot voivat olla samoja kuin yleisessä tuessa.

Tukimuodoista korostuvat eriyttäminen, oppilashuollon tuki, oppilaanohjaus, avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Raahessa tehostettua tukea annetaan myös Tehostetun tuen pienryhmissä (TEPI) ja Joustavan perusopetuksen ryhmissä (JOPO). Tarkempi kuvaus ryhmien toiminnasta löytyy Raahen kaupungin Tehostetun ja erityisen tuen toimintaperiaatteista.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi tehostetun tuen tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen.

Erityisen tuen järjestämiseksi oppilaan tilanteesta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Tarvittaessa käytetään asiantuntijalausuntoja apuna. Erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tehdään hallintopäätös. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä joskus ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä tai tehostetun tuen antamista. Tällöin tarvitaan psykologinen tai lääketieteellinen arvio siitä, että oppilaan opetusta ei voida antaa muuten vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Erityisestä tuesta tehdään uusi päätös aina toisen ja kuudennen luokan lopulla sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

Erityisessä tuessa tukimuodoista korostuvat erityisopetus, oppilashuollon tuki, ohjaus- ja tukipalvelut, avustajapalvelut ja apuvälineet.

Mikäli erityistä tukea ei voida järjestää osana muuta opetusta osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, niin opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan erityisluokassa.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla ja sitä antavat laaja-alaiset erityisopettajat.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Erityisluokat ovat enintään 10, 8 tai 6 oppilaan pienryhmiä, joissa opetus järjestetään oppilaille laadittujen henkilökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetusta antavat erityisluokanopettajat. Tarkemmat tiedot Raahessa toimivista erityisluokista löytyvät Raahen kaupungin Tehostetun ja erityisen tuen toimintaperiaatteista.