Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän osaamisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita. Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa. Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koulussa koko henkilökunta. Koulun oppilashuoltoryhmä kehittää, seuraa ja arvioi kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia. Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori (pj.), erityisopettaja, opettajaedustus, opinto-ohjaaja (yläkoulu), koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Tämän järjestämiseksi asiaa käsitellään yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä. Asian käsittelylle ja ryhmän kokoonpanolle pyydetään aina huoltajan tai oppilaan suostumus.

Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Opetuksen ja koulunkäynnin tuki

Anita Paani
erityisopetuksen koordinaattori
puh. 040 839 9002

Sanna Alasaarela
koulupsykologi
puh. 040 830 3119

Kaisa Helama
koulupsykologi
puh. 040 135 6792

Marika Rossinen
koulupsykologi
puh. 040 130 3833

Paula Mathlin
koulukuraattori
puh. 044 439 3470

Nina Moisare
koulukuraattori
puh. 040 830 3125

Noora Kopisto
koulukuraattori
puh. 040 311 0391

Minna Niskala
koulukuraattori
puh. 044 439 3302

Hanna Ranta
koulukuraattori
puh. 040 135 6991