Rakennuksen purkamislupa / -ilmoitus (MRL127§)

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Jos purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta kuitenkin kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle . Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisluvan ja purkamisilmoituksen liitteet

Purkamislupahakemus / -ilmoitus asianmukaisesti täytettynä (purkamisilmoitus on jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen rakennuksen purkamista)

Hakemuksen yhteyteen toimitetaan seuraavat liitteet:

  • rakennuspaikan hallintaoikeutta osoittava asiakirja (esim. lainhuutotodistus)
  • ilmoitus rakennuksen poistumasta asianmukaisesti täytettynä (RK9-lomake)
  • virallinen karttaote rakennuspaikasta (saadaan mittausosastolta)

Purkamislupahakemus / -ilmoitus jätetään rakennusvalvontaan

Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltumista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa purkamisilmoituksen tai purkamiseen johtavan rakennuslupahakemuksen saatuaan tiedottaa siitä kunnanhallitukselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle.

Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet