Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue

 • joka käsittää rakennuksen yleissuunnittelun
 • rakennuksen sijoittelun
 • ulkoasun
 • muodon ja
 • tilojen suunnittelun

Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on erikoissuunnittelijoiden tukemana yhdistää tilaajan tavoitteet paikan vaatimuksiin.

Työhön sisältyy

 • rakennetun ja rakennettavan ympäristön suunnittelu
 • rakennusryhmien ja rakennusten suunnittelu

Suunnittelu voi sisältää uudishankkeen tai olla korjaus- ja muutos- ja entistämissuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelusta ja -suunnitelmista käytetään tunnusta ARK.

Arkkitehtisuunnittelun tehtävät

Alla arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo pääpiirteittäin, kun kysymyksessä on normaalitasoinen suunnittelukohde. Kohdekohtaisesti tehtäväluettelo voi muuttua, esimerkiksi pientalokohteissa käytetään luetteloa soveltuvin osin.

Tarveselvitys

Analysoidaan nykytilanne ja määritellään tavoitteet. Tältä pohjalta selvitetään tilanhankintavaihtoehdot.

Hankesuunnittelu

Määritetään tavoitteet, jotka suunniteltu toiminta ja kiinteistönpito vaatii. Laaditaan tilaohjelma, jossa listataan tulevat tilat, niiden koot ja vaadittavat yhteydet. Selvitetään rakennuspaikan erityispiirteet ja lupamenettely.Suunnitellaan hankkeen toteutus ja aikataulu, sekä budjetti, rahoitus ja kustannustavoitteet.

Luonnossuunnittelu

Käynnistetään rakennussuunnittelu

 • tarkistetaan lähtötiedot
 • suunnittelun vastuualueet
 • laaditaan suunnitteluaikataulu
 • määritetään tilaajan ja käyttäjän tarpeet sekä kohteen erityisvaatimukset
 • tarkistetaan tavoitteet
 • käynnistetään suunnitteluryhmän työ

Laaditaan ratkaisuvaihtoja

 • tontin käyttövaihtoehdot ja rakennuksen periaateratkaisuja
 • tehdään kustannus-, laajuus- ja tehokkuustarkasteluja
 • analysoidaan kaupunkikuvaa ja ympäristövaikutuksia

Laaditaan ehdotus

 • alustava asemapiirros ja rakennuksen periaateratkaisu
 • määritetään alustavasti tekniset periaateratkaisut
 • hankitaan ennakkolausunnot

Laaditaan luonnos

 • asemapiirros ja yleissuunnitelma
 • laaditaan ympäristösuunnitelma
 • vertaillaan eri suunnittelualojen luonnossuunnitelmia
 • tarkistetaan perusratkaisut ja määritetään tekniset ratkaisut
 • suoritetaan rakennuslupamenettelyn vaatimat tehtävät.

Toteutussuunnittelu

Laaditaan toteutussuunnitelma

 • :rakennuslupa- eli pääpiirustukset ja alustavat työpiirustukset
 • suunnitellaan tilat
 • julkisivut
 • perustukset
 • runko- ja vesikattorakenteet
 • täydentävät rakenteet
 • pintarakenteet
 • sisustus ja kalusteet
 • piha-alueet.
 • laaditaan rakennusselostus ja muut tarvittavat selosteet
 • tarkistetaan toteutussuunnitelman osien yhteensopivuus.

Laaditaan tuotantosuunnitelmat

Työpiirustukset

 • suunnnitellaan tarvittavat yksityiskohdat
 • pohjapiirrosten yksityiskohdat
 • perustusten, runko-, vesikatto-, pinta- ja täydentävien rakenteiden yksityiskohdat.

Rakennusaikaiset tehtävät

Suoritetaan tarvittava asiantuntijavalvonta ja -tarkistukset.

Käytön aikaiset tehtävät

Suoritetaan tarvittava käytön seuranta ja takuuajan tarkistukset.

Erillistehtävät

Erillisenä sovittavat lisätehtävät, esimerkiksi esittely- tai myyntiaineiston laatiminen.

Yhteystiedot löytyvät

P-Safan sivuilta

Fisen sivuilta