Luvat

Lupatyypit

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvittamiseen on käytössä neljä eri perustyyppiä: Rakennuslupa, toimenpidelupa, rakennuksen purkamislupa ja maisematyölupa. Näiden lisäksi on erilaisia poikkeamistilanteita, joihin tarvitaan joko poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennuslupa (MRL125§)

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen,sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Toimenpidelupa (MRL126§)

Toimenpideluvalla voidaan luvittaa mm. sellaisia rakennelmia tai toimenpiteitä, jotka eivät kaikilta osin edellytä rakentamisessa tarvittavaa ohjausta. Toimenpideluvan varaiset toimenpiteet on lueteltu MRL126a§:ssä.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennuksen purkamislupa (MRL127§)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Maisematyölupa (MRL128§)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1. asemakaava-alueella;

2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

3. alueella, jolla on voimassa MRL53§:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupapäätöskäsittely

Rakentamisen eri luparatkaisut kuuluvat rakennustarkastajan toimivaltaan.

  • Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 3-4 viikkoa.

Linkit

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Lupaprosessin kulkupdf, 14 kb

Maalämmön rakentaminenpdf, 32 kb

Maalämmön toteutuskorttipdf, 237 kb

Ympäristöministeriö

Ohjeita hevostallin rakentajallepdf, 110 kb

Käyntiosoite

Tekninen palvelukeskus
Rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Yhteystiedot