Pääpiirustukset

Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava piirustus laaditaan piirroksineen ja tekstiosineen yhtenäisenä piirustusasiakirjana määrämittaiselle piirustuslehdelle. Piirrokset laaditaan yleisesti käytetyllä viivapiirrin- tai tietokoneavusteisella piirtämistavalla ja materiaalimerkinnöillä.

Tarvittavat merkinnät selostetaan.

Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että rakennushankkeen lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun selvityksen nojalla on mahdollista. Pääpiirustuksista tulee myös voida riittävästi havaita rakentamisen vaikutus naapurin asemaan. Hyväksytyt pääpiirustukset ovat perusta rakennuksen muulle suunnittelemiselle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. Arkistoitavien pääpiirustuksen tulee tarkoin vastata toteutunutta rakentamista.

Asemapiirustus

Asemapiirroksessa tulee esittää mm. jäljempää mainutut tiedot hankkeen laadun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyttämällä tavalla ja lupa-asian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella.

Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:200 tai 1:500 ja siinä tulee esittää:

 • tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
 • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunukset
 • kaava-alueella korttelia / tonttia koskevat kaavamerkinnät
 • kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden
  nimet
 • lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti
 • tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja
  rakennelmat
 • rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina ja
  kerrosluku
 • rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen,
  rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja
  korkeussuhteet
 • sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja
  korkeussuhteet
 • alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä, sen mukaan kuin tiedot ovat
  käytettävissä, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 • vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen
  viemäriin
 • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien
  käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely
 • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä
  autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms.,maalämpöputkisto
 • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-
  alueella
 • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat,
  oleskelualueet ja autopaikat. sekä
 • ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit

Pohjapiirustus

Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen kerroksista, kellarikerroksista, ullakosta ja vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina ja vaakasuuntaiset projektioina. Pohjapiirroksiin merkitään kunkin leikkauspiirroksen vastaava kohta ja kuvaussuunta.

Pohjapiirros esitetään mittakaavassa 1:100 tai 1.50 ja siinä esitetään yleensä:

 • rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet;
  myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo)
 • ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset
 • pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 • vesipisteet ja lattiakaivot
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus
 • palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat
 • rakennuksen ja osien päämitat
 • lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys
  lähirakennuksista
 • kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 • uloskäytävien leveydet
 • porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
 • luiskien kaltevuus ja mitoitus
 • liikkumis- ja toimintaesteisille soeltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä, sekä
 • liikkumis- ja toimintaesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus.
 • savuhormeista lisäksi tarvittaessa erillinen hormipiirros 1:10 tai 1:20

Leikkauspiirustus

Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leikkaustasoja tulee valita rakennuksen kerros- ja muiden tasojen sekä piha-alueen ja sen korkeussuhteiden kuvaamisen kannalta riittävästi ja tarkoituksenmukaisilta osin. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina. Leikkauspiirrokset laaditaan rakennuksesta pituus- ja poikkisuuntaan asian käsittelyn kannalta olennaisilta kohdin.

Leikkauspiirrokset esitetään mittakaavassa 1:50 tai 1:100 ja siinä esitetään yleensä:

 • rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut sekä parvet, tarvittaessa alakatot; myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset rakenteet
 • rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset päämitat
 • kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat
 • vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulkuaukkojen vapaa korkeus
 • huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus
 • ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat
 • ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus selostetaan piirustuksen tekstiosassa
 • maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
 • olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa, sekä
 • piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset

Julkisivupiirustukset

Julkisivupiirustuksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen. Rakennetussa ympäristössä liittyminen viereisiin rakennuksiin on esitettävä riittävän laajasti. Julkisivupiirroksissa esitetään maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta, vesikattopinnat ja kattokaltevuudet, ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kaikkine kiinteine laitteinaan, pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaali, pintakäsittely ja väri sekä rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan ja ulkoasuun ja tyyliin vaikuttavat suunnitteluratkaisut.

Julkisivupiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset (mittakaava 1:50 tai 1:100).

Julkisivupiirroksessa esitetään yleensä:

 • ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkomitat, ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien koristelu (tarvittaessa osapiirroksin), luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto, savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään)
 • näkyviin jäävät pilarit ja palkit
 • mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteätä laitteet, varusteet ja valaisimet, kiinteät aurinkosuojat, ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet, talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet, lautasantennit, aurinkokerääjät, palopostit, putkistot , lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet
 • savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään)
 • räystäslinja
 • sokkelilinja
 • ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohtineen
 • oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa, sekä
 • aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa

Julkisivupiirrokset laaditaan kohtisuorina projektioina, ilmansuunta johon julkisivu näkyy, merkitään piirrokseen. Piirroksien havainnollistamiseen soveltuu pintojen tasoeroja selkeyttävä läpikuultava varjostus. Julkisivupintojen materiaalit ja värit merkitään tekstein ja niitä voidaan tarvittaessa havainnollistaa mallein.