Rakennustyön valvonta

Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittaa siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Viranomaisvalvonta

Viranomaisten suorittama rakennustyön valvonta, joka tapahtuu työmaalla suoritettavin katselmuksin, ei ole jatkuvaa ja kaiken kattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa, jolla pyrittäisiin varmistamaan se, että rakennustyö kaikilta osin tulee oikein suoritetuksi ja että sen tuloksena syntyisi hyvä rakennus. Viranomaiskatselmuksiin on käytettävissä vain rajallinen aika ja niitä suoritetaan vain rakennuslupapäätöksessä määrätyissä työvaiheissa. Ensisijaisesti viranomaiskatselmuksien tarkoituksena on varmistua, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti, rakennus täyttää sille asetettavat lujuuden vaatimukset ja että aloituskokouksessa määrätyt vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat ovat hoitaneet velvollisuutensa ja tehneet tästä vaadittavat merkinnät tarkastusasiakirjaan. Esim. rakennustyön laadun valvonta ei kuulu viranomaisten tehtäviin.

Viranomaistarkastuksissa eivät myöskään tule ilmi sellaiset rakenteelliset yksityiskohdat, jotka jäävät rakenteiden sisään piiloon. Ensisijainen vastuu rakennustyön oikeasta suorittamisesta on rakennustyöhön ryhtyvällä, jonka on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset hankkeet toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Lisäksi tarkastus- ja valvontavastuu rakennustyöstä on rakennustyötä varten hyväksytyllä vastaavalla työnjohtajalla sekä aloituskokouksessa määritellyillä muilla vastuuhenkilöillä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että rakennuksen suunnittelussa käytetään ammattinsa hyvin osaavia suunnittelijoita, rakenustyön suorittajana käytetään ammattitaitoisia rakentajia ja vastaavana työnjohtajan ja muina tarkastus- ja valvontahenkilöinä käytetään päteviä ja ammattitaitoisia henkilöitä, jotka ottavat tehtävänsä vakavasti ja neuvovatja valvovat rakennustyön oikeaa suorittamista.