Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä on neliportainen, jossa yleispiirteisempi ylätaso ohjaa tarkentuvaa ja yksityiskohtaisempaa alatasoa. Ylimpänä ovat sanallisessa muodossa annetut Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ohjaavat varsinaisia maankäytön suunnitelmia, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, asemakaavat taas yksityiskohtaisia detaljikaavoja. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä eri kaavatasot täydentävät toisiaan eli kaavajärjestelmä täsmentyy asteittain ja johtaa lopulta yksittäistä hanketta koskevaan toteuttamissuunnitelmaan ja rakennusluvan mukaiseen rakentamiseen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MRL 22§) ovat kansainvälisesti ja valtakunnallisesti keskeisiä tavoitteita, joilla edistetään kestävän kehityksen periaatteen toteutumista alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevissa päätöksissä. Tavoitteiden tarkoitus on turvata valtakunnallisten hankkeiden ja alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukainen toteutuminen. Valtakunnalliset tavoitteet on annettu sanallisina, ja ne tarkentuvat kaavoissa aluevarauksiksi.

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Vahvistettu maakuntakaava on ohjeena kuntatason maankäytön suunnitelmia tehtäessä. Maakuntakaavan laatii Maakunnan liitto ja vahvistaa Ympäristöministeriö.

Yleiskaavan päämääränä on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen. Yleiskaava voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Yleiskaavaa voidaan tietyissä tilanteissa käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§ ja 72§).

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, jossa ohjataan rakentamista tonttitasolla. Asemakaavalla voidaan yksityiskohtaisesti määrittää, mitä, mihin ja kuinka paljon saa yksittäiselle tontille rakentaa. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

Lisätietoja

Valtion ympäristöhallinto

Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL