Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

Selvitys liitetään lähtökohtaisesti kaikkiin niihin lupahakemuksiin, joihin liittyy toimenpiteitä jotka kohdistuvat tontin tai sen lähiympäristön maaperään.

Oheisena muistilista niistä asioista, jotka ainakin on esitettävä tässä selvityksessä tai sen liitteissä. Selvitys tulee aina varmentaa sen tekijän ja kohteen pääsuunnittelijan allekirjoituksella.

Rakennuspaikan lähtötilanne

Selvitetään rakennuspaina lähtötilanne kuten;

 • metsä, pelto, kallio yms.
 • merkittävät yksittäiset puut
 • tontin aikaisempi käyttö
 • mahdolliset aiemmat täytöt
 • selvitetään onko alueella muinaismuistoja tai suojeltavia luontoarvoja.

Terveellisyydestä

Selvitetään terveellisyyteen liittyvä lähtötilanne kuten;

 • rakennuspaikan aiempi käyttö, maaperän mahdollinen saatuminen ymv.

Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen

Jos rakennuspaikalla tehtävät toimenpiteet muuttavat luonnollista vedenjuoksua on maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n mukaisesti huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä ole huomattavaa haittaa naapurille. Tässä kohdassa selvitetään tällaisten toimenpiteiden tarve ja alustava suunnitelma niiden toteutuksesta. Erityisesti toimenpiteet on selvitettävä kun pihatasoa nostetaan täytöllä.

Rakennuspaikan kuivatus

Selvitetään rakennuksen ja tonttialueen kuivatukseen liittyvät lähtötiedot. Pintavaaituksessa on selvitettävä valittuihin ratkaisuihin liittyvien purkupaikkojen olemassa olevat korkeusasemat ja mahdolliset padotuskorkeudet. Selvitetään liittyvien vesialueiden kuten joen, järvien ja meren tulvakorkeudet. Kellarillisissa rakennuksissa selvitetään pohjaveden korkeus. Pintavesiä rakennuspaikalle imeytettäessä on selvitettävä maaperän vedenimemiskyky.

Pintavaaitus

Tontin ulkopuolelta mitataan ja esitetään yleensä ainakin:

 • Viereisten rakennusten sokkelien korkeusasemat
 • Viereisten tonttien korkeusasemat rajalinjoilla 2 metrin levyisellä kaistalla. Korkeusasemien vaihtelut pystysuunnassa esitetään 0,5 metrin välein.
 • Luonnollisen vedenjuoksun muuttamiseen ja rakennuksen ja tonttialueen kuivatukseen liittyvien asioiden korkeusasemat sellaisella tarkkuudella, että voidaan luotettavasti arvioida näiden toimenpiteiden toteuttamismahdollisuus ja vaikutus ympäristöön.

Tonti sisäpuoliset korkeusasemat esitetään siinä laajuudessa kuin on tarpeen arvioida rakennuksen soveltuvuutta ympäristöön. Tontin sisällä voidaan yleensä tukeutua sellaisiin pohjakartan korkeuskäyriin, jotka on varmennettu suoritettavan pintavaaituksen yhteydessä. Pintavaaituksen tarkkuuden on oltava yleensä + 0,2 metriä.

Alustava selvitys pohjaolosuhteista ja tontin maanrakennustöistä

Selvitetään alustavasti rakennuspohjan laatu. Alustavan selvityksen tekemiseen tarvittavat tiedot ovat kuitenkin hanke- ja rakennuspaikkakohtaisia mutta selvitykseen soveltuvia ovat ainakin;

 • Maasto, puuusto ja muu kasvillisuus
 • Naapurirakennusten perustamistavat ja niistä saadut kokemukset
 • Mahdolliset alustavat pohjatutkimukset
 • Koekuopan teko
 • Kairaus

Alustavan pohjaselvityksen teko on aina syytä jättää rakennusalan ammattilaisen tehtäväksi. Lopullinen ja luotettava pohjaselvitys edellytetään tarvittaessa vasta rakennustyöhön liittyvien perustussuunnitelmien tekemisen yhteydessä.

Alustava perustamistapa

Lähtötietojen ja toteutettavan hankkeen perusteella esitellään alustavat selvitykset ja suunnitelmat, joista tulee ilmetä ainakin;

 • Perustamistapa kuten perusmaa, kallio, massanvaihto ymv.
 • Alapohjan toteutus kuten maanvarainen, kantava tai ryömintätila.
 • Tontin rakentamiseen liittyvät maa- ja kalliorakennustyöt.
 • Rakennuksen ja tonttialueen kuivana pitoon liittyvät ratkaisut.
 • Työturallisuuden vaatimat aitaukset (työmaan aitaus päätetään erikseen)