Vastaavan työnjohtajan tarkistuslista

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistan pitäminen

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisten toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastaaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. On suositeltavaa tehdä rakennusaikainen valvontasuunnitelma yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavien työnjohtajien kanssa hankkeessa tarvittavista tarkastuksista ja valvonnasta. Valvontasuunnitelman avulla rakennushankkeeseen ryhtyvällä on paremmat mahdollisuudet seurata rakennushankkeensa etenemistä ennakkoon suunnitellulla tavalla.

Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan.

Rakennustyön tarkistuslistan tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa

  • rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen
  • kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistaminen
  • rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset
  • rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen
  • rakentamisen suunnitelmienmukaisuuden varmentaminen tai maininta pokkeamisen hyväksymisestä
  • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoaminen
  • rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen
  • katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen
  • loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaa pidettäessä tulee erityinen huomio kohdistaa rakentamisen keskeisten työvaiheiden virheriskien arviointiin sekä tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen.

Tarkastusten varmentaminen

Työvaihetarkastukset varmennetaan vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan, kun kaikki työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi.

Rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on asianmukaisesti toteutettu, rakentaminen tältä osin vastaa suunnitelmia ja se on muutoinkin toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti.

Varmennusmerkintään tulee sisältyä tarkastajan nimikirjoitus nimen selvennyksineen sekä varmennuksen päivämäärä. Sähköisessä muodossa olevaan vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan tehdään varmennusmerkinnät siten kuin asiasta erikseen määrätään.

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.

Säännöksistä poikkeamisella tarkoitetaan lähinnä poikkeamista rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia täsmentävistä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksistä. Vastaavan työnjohtajan on ilman viivytystä saatettava vastaavan työnjohtajan takistuslistaan tehty merkintä poikkeamisesta rakennusvalvontaviranomaisen tietoon.

Vastaavan työnjohtajan tarkistuskirjan yhteenveto ja sen arkistointi

Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja se arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Loppukatselmuspöytäkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely sekä arvioidaan vastaavan työnjohtajan tarkistuslistan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin tai aloituskokouksessa osoitettuihin tarkistuksiin. Vastaavan työnjohtajan tarkistuslistan pitämisestä vastuullinen henkilö varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitettavan yhteenvedon tarkistuslistasta allekirjoituksellaan ja nimen selvennyksin.

Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet