Tarvittavat lisäselvitykset

Jos rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen ei riittävästi selviä pääpiirustuksista, rakennusvalvontaviranomaisen tulee edellyttää hakemuksen ratkaisemista varten tarvittavaa lisäselvitystä.

Hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä voivat olla esimerkiksi:

 • selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan, myös naapurikiinteistöjen rakennuksiin (esim.katujulkisivukaavioina)
 • julkisivujen värityssuunnitelma
 • selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä
 • piha- ja istutussuunnitelma
 • selvitys rakenteiden kokonaisvakavuudesta ja lujuudesta
 • selvitys rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta
 • selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta
 • selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
 • energiataloudellinen selvitys
 • paloturvallisuussuunnitelma (uloskäytävät henkilömäärälaskelmineen, varatiet, poistumisreitit, pelastus- ja sammutusjärjestelyt yms.)liikkumis- ja toimimisesteettömyysselvitys (kulkureitit ja tasoerojen järjestelyt tontin tai rakennuspaikan rajalta ja autopaikoilta rakennukseen ja sen eri tasoille kaaviomaisesti esitettyinä asemapiirroksessa tai pihasuunnitelmassa sekä pohjapiirroksessa esim. näiden pienennöksissä
 • kerrosalaselvitys (laskelman ohella kerrosalaan luettavat tilat kaaviomaisesti esitettyinä esim. pohjapiirrosten pienennöksille)
 • väestönsuojasuunnitelma
 • rakennuksen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus, jos kyseessä on korjaus- ja muutostyö
 • rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjausrakentamishankkeessa rakennushistoriallinen selvitys; sekä
 • selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä