Raahen seutukunnan turvallisuussuunnitelma

Toimenpideohjelma

Pyhäjoen kunnanvaltuusto 18.3.2009 § 41
Raahen kaupunginvaltuusto 23.2.2009 § 45
Siikajoen kunnanvaltuusto 11.3.2009 § 56
Vihannin kunnanvaltuusto 19.3.2009 § 24

Johdanto

Sisäasiainministeriö asetti 4.4.2005 työryhmän laatimaan ehdotuksen seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi ja valtakunnallisen mallin laatimiseksi. Työryhmän tehtävä perustui valtioneuvoston 23.9.2004 tekemään päätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jossa on vahvistettu strategiset linjaukset ja toimenpiteet vuonna 1999 valtioneuvoston vahvistaman Turvallisuustalkoot – kansallisen rikoksentorjuntaohjelman päätösten mukaisesti käynnistetyn turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa edellytetyt linjaukset turvallisuussuunnittelutyön jatkamiseksi valmistuivat keväällä 2006. Työryhmä jätti ehdotuksensa 12.4.2006 (SM julkaisu 19/2006). Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli ehdotukset kokouksessaan 18.5.2006 ja hyväksyi ehdotukset sekä käynnisti niiden toimeenpanon.

Työryhmän keskeisiä ehdotuksia olivat:

 • paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus (julkaisun 19/2006 liitteenä)
 • turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan on neljän vuoden pituinen ja se liitetään kunnanvaltuustojen työskentelyaikatauluun
 • turvallisuussuunnittelusta vastaa paikallistasolla ryhmä, johon kuuluvat kunnan johto, poliisipäällikkö ja pelastustoimen edustaja. Ryhmän ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii poliisipäällikkö (organisoitumiskokous pidetty 15.11.2006 mennessä)
 • turvallisuussuunnittelua kehitetään edelleen paikallisen tason turvallisuusyhteistyön tärkeimmäksi muodoksi ja yhteistyön rakenteeksi. Turvallisuussuunnitelma on sateenvarjo, jota voi täydentää sektorikohtaiset suunnitelmat.
 • turvallisuussuunnittelun kohteeksi otetaan alue, joka muodostaa turvallisuustilanteen perusteella arvioituna ja suunnitelman käytännön toteuttamisen kannalta yhtenäisen alueen. Olemassa olevien suunnitelmien alueellista kattavuutta tarkistetaan tarpeen mukaan.
 • lääninhallitusten poikkihallinnolliset elimet (esimerkiksi sisäisen turvallisuuden työryhmät) tukevat, edistävät ja seuraavat turvallisuussuunnittelun etenemistä paikallisella tasolla

Oulun lääninhallitus on asettanut 13.2.2007 tehdyllä päätöksellä sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tehtävänä on lisätä lääninhallituksen osastojen välistä säännöllistä ja pysyvää yhteistyötä eri sektorien toiminnan ja yhteensovittamisen ja koordinaation vahvistamiseksi. Yhteistyön parantamisen tavoitteena on koordinoida paremmin eri sektoreiden toimenpiteitä ja näin lisätä niiden vaikuttavuutta. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii maaherra Eino Siuruainen ja työryhmään kuuluvat edustajat sivistys-, pelastus-, hallinto-, liikenne-, sosiaali- ja terveys sekä poliisiosastolta.

Oulun lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmä pyysi mm. Raahen kaupunkia arvioimaan ja esittämään tarpeet, millä toimenpiteillä lääninhallituksen odotetaan tukevan turvallisuussuunnittelutyötä ja sen toimeenpanoa turvallisuussuunnitteluprosessin eri vaiheissa.

Kuvaus turvallisuussuunnittelun etenemisestä ja näkemykset lääninhallituksen roolista ja tarvittavista tukitoimista pyydettiin toimittamaan Oulun lääninhallitukseen 29.6.2007 mennessä.

Raahen kaupungin vastaus lääninhallitukselle annettiin 28.8.2007. Sen mukaan turvallisuussuunnittelun johtoryhmä järjestäytyi marraskuussa 2006 ja Raahen kaupunki asetti työryhmän käyttöön sihteerin.

Johtoryhmän tehtävä oli kerätä asiantuntijaryhmä. Raahen seutukunnassa on muodostettu viisi asiantuntijaryhmää (liite 1). Työssä edetään sisäasiainministeriön julkaisun 19/2006 kohdan 5 mukaisella runkoasettelulla.

Raahen kaupungilla on ajan tasalla oleva liikenneturvallisuussuunnitelma, joka huomioidaan suunnittelussa. Raahen kaupungin edellinen turvallisuussuunnitelma on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 23.4.2001 ja seutukunnan muilla kunnilla on omat turvallisuussuunnitelmat. Johtoryhmässä on päädytty valmistelemaan Raahen seutukunnan yhteinen turvallisuussuunnitelma.

Raahen seutukunnan turvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanvaltuustossa 18.3.2009, Raahen kaupunginvaltuustossa 23.2.2009, Siikajoen kunnanvaltuustossa 11.3.2009 ja Vihannin kunnanvaltuustossa 19.3.2009.

Turvallisuussuunnittelun organisointia koskevat tiedot

Turvallisuussuunnittelua johtavan johtoryhmän kokoonpano, työnjako ja johtamiseen liittyvät menettelyt.

Kokoonpano

Kari Karjalainen Kaupunginjohtaja, Raahe
Ilmo Arvela Apulaiskaupunginjohtaja, Raahe
Raija Eskelinen Kehittämispäällikkö, Raahe
Kaisu Tuomi Kunnanjohtaja, Siikajoki
Matti Soronen Kunnanjohtaja, Pyhäjoki
Leena Mikkola-Riekkinen Kunnanjohtaja, Vihanti
Jari Lepistö Riskienhallintapäällikkö, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Petri Oulasmaa Jokilaaksojen poliisilaitos
Matti Kropsu Merivartiosto
Jyrki Lahti Yliluutnantti, Merivartiosto
Eero Kemppainen Raahen Seudun Yrittäjän ry
Erja Mattila Järjestelmäsuunnittelija, Raahe

Työnjako

Johtoryhmän puheenjohtajana oli vuonna 2007 poliisipäällikkö Timo Saarela. Ajalla 1/2008 - 8/2010 puheenjohtajana oli kehittämispäällikkö Raija Eskelinen. 8/2010 alkaen puheenjohtajana toimii Siikajoen kunnanjohtaja Kaisu Tuomi.

Turvallisuussuunnittelutyötä tekevät viisi eri työryhmää:

 • vesiturvallisuus ja meripelastus; puheenjohtaja yliluutnantti Jyrki Lahti, Merivartiosto
 • rajaturvallisuus; puheenjohtaja vanhempi merivartija Jarmo Pätsi, Merivartiosto
 • onnettomuuksien ehkäisy ja liikenneturvallisuus; puheenjohtaja riskienhallintapäällikkö Jari Lepistö, Jokilaaksojen pelastuslaitos
 • syrjäytymisen ja häiriökäyttäytymisen ehkäisy; puheenjohtaja kunnanjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, Vihanti
 • rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta, rikoksen uhrien asema ja väkivallan vähentäminen; puheenjohtaja Petri Oulasmaa, Jokilaaksojen poliisilaitos
 • yritystoiminnan turvallisuus; puheenjohtaja Raahen Seudun yrittäjät ry puheenjohtaja Eero Kemppainen

Tiedottamisesta vastaa Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja johtoryhmän sihteerinä toimii järjestelmäsuunnittelija Erja Mattila.

Turvallisuussuunnitteluun osallistuvat viranomaiset ovat Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta, Vihannin kunta, Raahen kihlakunnan poliisilaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Tiehallinto, Raahen tulli, Raahen Seutukunnan työvoimatoimisto, Siikasalon seurakunta ja Perämeren luotsiasema.

Turvallisuussuunnitteluun osallistuvat järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat ovat Raahen meripelastusyhdistys, Pyhäjoen meripelastusyhdistys, paikallislehti Raahen Seutu, Raahen Seudun Yrittäjät ry, Raahen Palvelukoti, Raahentienoon Lähivakuutusyhdistys, Raahen Turvallisuusvartiointi ja Yökerho Blues Moon.

Maantieteellinen alue on Raahen Seutukunta.

Turvallisuussuunnittelutyön jatkotoimenpiteet

Johtoryhmä jatkaa toimintaansa edellä mainitulla kokoonpanolla kokoontumalla kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa. Kokoontumisia lisätään tarpeen mukaan. Johtoryhmä käsittelee turvallisuussuunnittelutyössä tapahtuneita asioita, mihin jatkossa panostetaan, ketkä mihinkin toimintaan vastuutetaan ja muita esille tulevia asioita koskien turvallisuussuunnittelutyötä.

Johtoryhmän puheenjohtaja vaihtuu kahden vuoden välein seutukunnan kuntajohtajien kesken.