Työryhmän esitykset

Toimijoiden välinen yhteistyö

 • Raahen seutukunnassa järjestetään vuosittain seutukunnallinen hyvinvointipäivä, jonka ajankohtana voi olla esim. Raahessa syksyisin järjestettäviä hyvinvointimessuja edeltävä päivä. Hyvinvointipäivä toimii myös yhteistoiminnan arviointipäivänä. Ensimmäinen hyvinvointipäivä on syksyllä 2008.
  • tilaisuudessa olisivat läsnä eri viranomaistoimijat (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, työvoimahallinto, poliisi, seurakunnat sekä kolmas sektori)
  • ensimmäisen tilaisuuden järjestäjänä toimisi yllä oleva suunnitteluryhmä ja jatkossa järjestämisvastuu jakaantuisi kullekin viranomaistaholle vuorollaan
 • Raaheen perustetaan seutukunnallinen moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata sijoittumista jatkokoulutukseen ja työelämään. Työryhmä laatii vuosittain kertomuksen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrästä ja kohderyhmän auttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden tuloksista sekä suunnitelman koulutukseen ja työelämään kiintymättömien nuorten tilanteen edistämistoimista.
 • seutukunnan moniammatilliset päihdetyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti neljännesvuosittain
 • turvallisuustoimijoiden välistä yhteistyötä täsmennetään ja tiedonvaihtoa tehostetaan
 • yhteistyössä poliisin ja koulujen kanssa päivitetään, ylläpidetään ja jalkautetaan koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat

Resurssien oikea kohdentaminen

 • työryhmä suosittaa Raahen seutukunnan sosiaali- ja terveystoimen toimijoille, että seutukuntaan perustetaan yksikkö, joka erikoistuu lastensuojeluperheiden sisällä tehtävään kuntouttavaan ja korjaavaan työhön
  • tavoitteena olisi luoda perustyöntekijöille pitkäjänteinen ja selkeä ohjeistus ja toimintamallit
  • peruslähtökohtana ikäkaariajattelu 0-3 v → 4-6 v → alakoulu → yläkouluikä. Eli työskentely hyvin pitkällä aikajaksolla.
  • oikeiden työkalujen valinta ja resurssien oikea kohdentaminen
  • toteutus sosiaali- ja terveystoimen kautta
  • resurssonti voidaan miettiä Seutuvoimassa, perhepalvelukokonaisuutta työstettäessä. Tällöin ratkaistaan yksikön kokoonpano ja sisältökysymykset.
 • työryhmä esittää, että poliisilaitokselle sijoittuu sosiaalityöntekijä vähintäänkin viikonloppuisin. Tämä mahdollistaisi reaaliaikaisen, tehokkaan ja varhaisen puuttumisen erilaisiin sosiaalisiin epäkohtiin. Lisäksi malli vahvistaisi yhteisvastuullisuuden kulttuuria seutukunnassa. Edellyttää lisäresurssia, sillä pätevistä sosiaalityöntekijöistä on pula.

Inhimillisyys

Inhimillisyys työelämän keskeisenä perusarvona.