Rikosten ennaltaehkäisy ja torjunta, rikoksen uhrin asema ja väkivallan vähentäminen

Rikosten ennaltaehkäisy ja torjunta

Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuus syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät turvallinen koti, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan.

Rikosten ennaltaehkäisyn ja torjunnan keskeiset strategiset linjaukset

 • kuntalaisten omaehtoisen suojautumisen ja varautumisen lisääminen
 • rikosten ennaltaehkäisyn huomioiminen alueiden ja rakennusten suunnittelussa
 • viranomaisten moniammatillinen yhteistyö
 • nuorten työllisyyttä edistävien toimenpiteiden tehostaminen
 • riittävät ja oikea-aikaiset lastensuojelutoimenpiteet
 • päihdetyön vahvistaminen ja huumausaineiden käyttäjien hoidon turvaaminen

Toimenpiteet/tavoitteet

Oheisessa taulukossa on jaoteltuna erilaisia tekijään, uhriin ja tilanteeseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla rikollisuutta ja erilaisia häiriöitä voidaan poliisin, kuntien, liike-elämän ja muiden yhteistyötahojen yhteistoimin ehkäistä ennalta sekä torjua kokonaan. Toimenpiteiden taso voidaan jakaa primaari-, sekundaari- tai tertiaaripreventioon.

Primaaripreventiolla tarkoitetaan yleisesti sellaisia rikollisuutta estäviä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat koko alueen ihmisiin. Nämä toimenpiteet kohdistuvat rikollisuuden syihin, rikoksentekomahdollisuuksiin ja kuntalaisiin. Sisällöltään primaaripreventio voi olla esim. taloudellista, kasvatuksellista, sosiaalista tai suojaavaa toimintaa tukevaa.

Sekundaaripreventio kohdistuu sellaisiin erityisryhmiin tai kohteisiin, jotka on todettu erityisen riskialttiiksi eli niiden todennäköisyys kohdata rikos on keskimääräistä suurempi.
Näiden potentiaalisten tekijöiden, uhrien ja kohteiden turvaamiseksi suoritetaan erilaisia kohdennettuja interventioita ennen kuin rikos on tapahtunut. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esim. lisätty paikallinen valvonta, kohdennettu nuorisotyö ja tärkeiden kohteiden suojaus.

Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan sellaisia reaktiivisia eli jälkikäteisiä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään rikosten uusiutumista tai uudelleen uhriutumista.

Tertiaaripreventiiviset toimenpiteet voivat olla rikoksentekijöiden kohdalla luonteeltaan seuraamuksellisia tai kuntouttavia. Rikosten uhrien kohdalla ne voisivat olla kuntouttavia, ohjaavia tai suojaavia.

Rikoksentorjuntaohjelma

Toimenpiteiden kohde/ -tasoPrimaariSekundaariTetriaari
Tekijä
 • yhteisvastuun lisääminen; vastuu nuorista, yhteisestä omaisuudesta
 • Ilmoitushalukkuus ja -aktiivisuus
 • päihdevalistuskampanjat paikallislehdistön ja paikallisradion välityksellä suunnitelmallisesti
 • turvallisuusseminaarit
 • aktiivinen koulutus ja työllistämispolitiikka, varsinkin jo ongelmaisten kohdalla
 • työpajatoiminnan käynnistäminen
 • vaihtoehtoiset seuraamukset esim. sovittelu, jossa tekijä suorittaa korvaukset työllään asianomistajalle
 • nuorisotoiminnan taloudellinen tukeminen
 • oikeuskasvatus, koulupoliisitoiminta "Raahen malli"
 • oppilashuollon ja opinto-ohjauksen kehittäminen
 • erityisnuorisotyö
 • syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • tehostettu valvonta, lasten ja nuorten vanhemmat kadulle viikonloppuisin
 • järjestäjien/alueen asukkaiden omavalvonta
 • toimintamallin laatiminen varhaiseen puuttumiseen -> esim. nuoret näpistelijät heti sosiaaliviranomaisten puhutteluun
 • tiedonkulun parantaminen poliisi + sosiaalitoimi + terveystoimi + koulu
 • alueellinen tai kohdistettu tekninen valvonta, kaupungin keskustan teknisen valvonnan kehittäminen
 • rajojen asettaminen - projekti esim. kotiintuloajat, raittius, päihteettömät tilaisuudet
 • koulujen vanhempainneuvostot kasvatustyön tukena
Uhri
 • valistuskampanjat esim. kk:n suojautumisvinkki, turvallisuusseminaarit, lehdistön ja paikallisradion välityksellä jaettava suojausneuvonta
 • alueelliset suojausneuvontatilaisuudet
 • tehostettu valvonta paikallisesti ja ajalisesti poliisin toimesta
 • rikosvahinkojen korvaaminen työllä (sovittelu) ja uhrien tukeminen
Tilanne
 • ympäristön suunnittelu ja valvonta (kaavoitus ja rakentaminen)
 • valaistuksen parantaminen
 • alueiden viihtyisyys, kunto ja siisteys
 • kohteiden puolustettavuuden parantaminen, pyörätelineiden ja kukkalaatiokoiden ym. kiinnittäminen alustaan
 • kohteiden poistaminen
 • kohteiden vaikeuttaminen esim. lukitseminen, ohjauslukot, kalterit, hälytysjärjestelmät
 • aluevartiointi ongelma-alueilla
 • rikoksessa saadun hyödyn minimoiminen, esim. liikkeessä tupakoiden, oluiden ja pohjakassojen antastamisen vaikeuttaminen
 • liikeyritysten riskikartoitus
 • turvallisuuspalkinto vuoden turvallisuusteosta

Toiminnan arviointi

Arvioinnissa käytetään seuraavia tunnuslukuja ja mittareita. Tarkastelujaksona on edellisen kolmen tilastovuoden lukumäärät.

 • työttömien lukumäärän ja työttömyysasteen kehitys
 • nuorisotyöttömyysasteen kehitys
 • toimeentulotuen saajien lukumäärän kehitys
 • huostaanotettujen lasten lukumäärän kehitys
 • nuorten hoitojaksojen määrän kehitys eri laitoksissa
 • rikoslakirikosten määrän kehitys
 • nuorten alle 15, 15-17 ja 18-21 -vuotiaiden rikosten määrän kehitys
 • poliisin tehtävämäärän kehitys AB- luokan tehtävissä
 • kotihälytysten määrän kehitys
 • rattijuoppojen lukumäärän kehitys