Väkivallan vähentäminen

Valtioneuvosto on 14.12.2006 hyväksynyt periaatepäätöksen kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta. Ohjelmaan on listattu toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään etenkin vakavan väkivallan seurauksia Suomessa. Ohjelmassa hallitus asettaa tavoitteekseen saada aikaan johdonmukainen laskusuunta väkivaltaa kokemaan joutuneiden määrissä.

Viranomaisten edellytetään tunnistavan väkivalta ja sen riskisyyt ja puuttuvan niihin nykyistä varhemmin. Erityisesti pyritään väkivallan uusiutumisen ehkäisemiseen. Väkivaltaan pyritään puuttumaan ehkäisevillä toimilla ja tehostamalla viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Keskeiset strategiset linjaukset ovat

 • poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän vähentyessä piilorikollisuus ei samanaikaisesti kasva
 • väkivaltarikoksiin syyllistyneet saatetaan aina vastuuseen teoistaan ja syyllisille tarjotaan mahdollisuuksia ja tukea väkivallasta luopumiseen
 • väkivallan kierre yksilö- ja perhetasolla katkaistaan
 • rikosvastuu toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti
 • syrjäytymisvaarassa olevat nuoret kartoitetaan ja heidät pyritään kiinnittämään yhteiskuntaan.
 • alkoholin käyttöön puututaan ja anniskelua valvotaan tehokkaammin
 • tuetaan vanhemmuutta, tehostetaan lastensuojelutyötä ja ongelmien varhaista havaitsemista mm. koulussa ja päiväkodeissa
 • naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähennetään parantamalla valmiuksia asiaan puuttumiseen, tuen antamiseen ja avun hakemiseen. Väkivallan puheeksi ottamista madalletaan, väkivallan tekijät vastuutetaan ja ohjataan hoitoon sekä tehdään tunnetuksi väkivallan katkaisuohjelmia
 • työpaikkaväkivaltaa vähennetään mm. järjestämällä koulutusta, tilasuunnittelulla ja vähentämällä päihtyneiden ja häiriöitä aiheuttavien asiakkaiden pääsyä työpisteisiin

Toimenpiteet/tavoitteet

 • alueella ilmitulleet pahoinpitelyrikokset vähenevät trendinomaisesti
 • lähisuhteissaan väkivaltaisesti käyttäytyvät henkilöt saatetaan aina edesvastuuseen teoistaan
 • kootaan eri toimialoilta saatavissa olevaa tietoa työssä kohdatusta väkivallasta ja sen torjumisesta
 • laaditaan seutukunnallinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintamalli

Arvioinnissa käytetään seuraavia tunnuslukuja ja mittareita

 • poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten (lievät pahoinpitelyt, pahoinpitelyt, törkeät pahoinpitelyt ja niiden yritykset) lukumäärän kehitys
  • yleisillä paikoilla
  • yksityisillä paikoilla
 • kotihälytysten lukumäärän kehitys
 • perheväkivaltahälytysten lukumäärän kehitys

Tarkastelujaksona ovat edellisen kolmen tilastovuoden lukumäärät.