Toimenpiteitä häiriökäyttäytymisen ehkäisyssä

Koulujen loppumis- ja alkamisajankohdat ovat usein kriittisiä hetkiä päihteiden käytön ja häiriökäyttäytymisen suhteen. Käytännön tasolla Raahen kihlakunnan poliisilaitoksella on keväisin ja syksyisin ollut yhtenä valvontateemana puuttua mainitunlaisiin ilmiöihin tehostamalla valvontaa poliisipartioiden määrää lisäämällä. Poliisin ohella aktiiviset vanhemmat, nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä eri vapaaehtoisjärjestöt ovat omalla panoksellaan olleet mukana häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä. Raahen seutukunnassa tulisikin kehittää ja terävöittää eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa luomalla realistisesti toteutettavat pelisäännöt, jota silmällä pitäen työryhmän yhdeksi esitykseksi kirjattiinkin toimijoiden välinen yhteistyö.

Monitahoinen verkostoituminen tuo tehoa turvallisuustyöhön, johon myös Hallintolaki velvoittaa: ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä” (Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, 2007).

Raittiustyölain 19.11.1982/828 mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Seutukunnan kunnissa raittiustyö kuuluu nuorisotoimille (vain Pyhäjoella raittiustyön hoitaminen nimetty tietylle henkilölle) ja raittiuslain päätarkoitus nousee esille kaikissa seutukunnan nuorisotoimien toiminnoissa. Moniammatilliset ehkäisevän työn ryhmät hoitavat kunnittain ehkäisevän työn velvoitetta.

Raahen seutukunnan nuorisotoimet ovat sopineet yhteiset päihteettömät säännöt, jotka koskevat kaikkia nuorisotoimien tapahtumia (Sulatto – rantatapahtuma pois lukien). Nuorisotoimien arvoperustana on lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan mielihyvän saaminen ilman kemiallisia aineita. Alle 18-vuotiaiden alkoholinkäytössä sovelletaan nollatoleranssia.