Suunnittelutarve tai poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa tarvitaan ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä hyväksytty suunnittelutarveratkaisu, jolloin rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset (laajennettu lupaharkinta). Suunnittelutarvealueista on annettu tarkemmat määräykset rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä yhdestä kahteen kuukautta.

Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa Raahessa kaupunginhallitus, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnissa suunnittelutarveratkaisu voidaan käsitellä suoraan johtavan rakennustarkastajan päätöksellä rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeus säännöistä. Poikkeamisluvan ratkaisee kaupungin-/ kunnanhallitus. Kaupungin- / kunnanhallituksen käsittelemän poikkeamisluvan käsittelyaika on yleensä kaksi kuukautta.

Hakemusasiakirjat

1. Suunnittelutarve- /poikkeamishakemus 1 kpl

 • Suunnittelutarvehakemus tai poikkeamishakemus tehdään lomakeella joka täytetään kaikilta osin. Lomakkeessa annetaan tiedot luvan hakijasta, rakennuspaikasta ja toimenpiteestä. Lisäksi hakemuksessa annetaan selvitys minkä säännöksen nojalla tai mistä säännöksistä poikkeamista haetaan.

 • Suunnittelutarve- tai poikkeamishakemus jätetään rakennusvalvontatoimistoon.

2. Rakennuspaikan hallintaoikeus 1 kpl

 • Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään yleensä otetta lainhuutorekisteristä tai lainhuudatusasian pöytäkirjasta tai jäljennöstä kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.

3. Ennakkoluvat, lausunnot, tiedottaminen ja muut selvitykset

 • Lupahakemukseen liitetään selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä silloin, kun rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Asemapiirustukseen tulee merkitä saostuskaivojen, käsittelyjärjestelmän ja jätevesien purkupaikat. Ympäristösihteeri antaa jätevesijärjestelmästä oman lausunnon annetun selvityksen perusteella.

4. Kuuleminen

 • Hakija suorittaa naapurien kuulemisen ja tiedottamisen rakennuspaikalla. Hakijan niin halutessa voidaan naapurien kuuleminen suorittaa myös viranomaisen toimesta. Tällöin siitä peritään hakijalta voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

5. Virallinen karttaote 3 kpl

 • Lupahakemukseen tulee liittää kolmena sarjana virallinen karttaote, jonka luvan hakija voi pyytää suoraan mittausosastolta. Virallinen karttaote sisältää rakennuspaikalla voimassaolevat kaava-/rakentamistiedot ja otteen peruskartasta.

 • Virallinen karttaote tulee pyytää jo ennen varsiasta suunnittelutyön aloittamista, koska sen perusteella vasta voidaaan rakennus suunnitella tontille sopimaan.

6. Asemapiirustus 3 kpl

 • Asemapiirustus tulee toimittaa kolmena sarjana ja siitä tulee käydä ilmi ne asiat jotka on edellytetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2.

7. Pääpiirustukset 3 kpl

 • Pääpiirustukset tulee toimittaa tarvittaessa kolmena sarjana seläkkeellä varustettuna ja nidottuna A4 kokoon (pääsuunnittelijan nimikirjoituksella varmennetut). Määräykset ja ohjeet suunnitelmista Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2.

Muuta huomioitavaa

 • Lupahakemuksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä on syytä neuvotella pääsuunnittelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä.

 • Lupahakemusasiakirjat tulee olla selkeästi kirjoitettuna, mieluimmin kirjoituskoneella täytettynä. Liitepiirustukset tulee taittaa A4-kokoon niin, että ne mahtuvat taitetun lupahakemuksen väliin. Tarkasta aina pääsuunnittelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan, että kaikki luvassa tarvittavat asiakirjat ovat asiallisesti täytetty ja tarvittavat liitteet mukana ja oikein nidottuna. Rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa lisätietoja hakemuksen täyttämiseen.

 • Hakijan on hyvä muistaa, että asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa lupakäsittelyä.

Käyntiosoite

Tekninen palvelukeskus
Rakennusvlavonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Yhteystiedot