Utvecklingsprojekt

Vi genomför projekt och utvecklingsuppdrag enligt Brahestads strategi. Vi utreder möjligheterna att genomföra utvecklingsidéer samt finansieringsalternativen för dem och för samman intressegrupperna

Brahestads utvecklingsprojekt samordnas vid enheten Stadsutveckling och synlighet. Vi genomför projekt och utvecklingsuppdrag enligt Brahestads strategi som in-house-verksamhet inom staden. I vår verksamhet betonar vi utvecklingsperspektivet, aktivitet, nätverkssamarbete och rollen som möjliggörare. Vi deltar aktivt i utvecklingsarbetet och utreder finansieringsmöjligheterna för utvecklingsbehoven baserat på budgetramen.

Projekten fungerar som verktyg med vars hjälp vi får mer resurser till utvecklingsåtgärderna.

Verksamhetsmålen är följande:

  • Områdesutveckling och stöd till serviceutbudet för kommuninvånarna.
  • Aktivt utnyttjande av de projektanslag som allokerats till regionen.
  • Projektplanering med inriktning mot utvecklingsbehoven och utredning av olika finansieringsmöjligheter.
  • Vi eftersträvar minst två pågående EU-finansierade projekt per verksamhetsperiod, där vi är projektägare eller delägare.

Projekt som pågår just nu och de senast avslutade projekten listas under menyn till vänster (endast på finska).

En gammal tvåvåningsbyggnad med olika färg och material på varje våningsplan.
Rantakatu 7 A, övningsskolan för det före detta lärarseminariet. Bild: Anni Mämmelä.