Rakennuslupa-, toimenpidelupa- ja ilmoitusmenettelyyn liitettävät asiakirjat

Lähes kaikkeen rakentamiseen vaaditaan lupa, koska rakentamisen yhteydessä täytyy aina varmistaa rakentamisen määräystenmukaisuus. Samalla on myös varmistettava, ettei rakentaminen mahdollisesti loukkaa naapurin tai jonkun muun tahon oikeuksia.

Lupahakemusasiakirjoihin voi sisältyä seuraavat asiakirjat

1. Rakennuslupahakemus

 • Rakennuslupahakemus täytetään kaikilta osin selvällä käsialalla mieluimmin koneella kirjoitettuna. Hakemuksessa annetaan tiedot rakentajasta, rakennuspaikasta ja rakennustoimenpiteestä. Hakemuksen allekirjoittavat hakija (kaikki omistajat/haltijat tai valtakirjalla yksi henkilö) ja pääsuunittelija. Täyttöesimerkki löytyy oheisesta mallilomakkeesta.

2. Rakennuspaikan hallintaoikeus

 • Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään yleensä otetta lainhuutorekisteristä ja tarvittaessa jäljennöstä kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.

3. Virallinen karttaote 1 kpl

 • Lupahakemukseen tulee liittää virallinen karttaote, jonka voit pyytää suoraan mittausosastolta. Virallinen karttaote sisältää rakennuspaikalla voimassaolevat kaava-/rakentamistiedot ja otteen peruskartasta.

 • Kartta tulee tilata suunnittelun alkuvaiheessa ja toimittaa myös suunnittelijalle.

4. Pääpiirustukset 3 sarjana

 • Pääpiirustukset tulee toimittaa taiteltuna A4 kokoon ja niiden tulee olla varmennettu pääsuunnittelijan nimikirjoituksella. Määräykset ja ohjeet suunnitelmista ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A2.

 • Pääpiirustuksiin sisältyy yleensä asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500, rakennuksen pohjakuvat mittakaavassa 1:100 tai 1:50, leikkauskuvat mittakaavassa 1:100, julkisivukuvat kaikista julkisivuista mittakaavaan 1:100 tai 1.50, hormileikkaus mittakaavassa 1:20 ja rakenneleikkaus mittakaavassa 1:10.

5. Naapureiden kuuleminen

 • Listan kuultavista naapureista saa rakennusvalvonnasta.

6. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1

 • Jokaisesta erillisestä rakennuksesta tulee laatia rakennushankeilmoitus (RH1-lomake). Mikäli kysymyksessä on kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen, rivi- tai kerrostalon rakentaminen, tarvitaan lisäksi rakennushankeilmoituksen RH2-lomake. Myös mikäli kyseessä on muutos/laajennustoimenpide joka aiheuttaa muutoksia huoneistotietoihin, tulee RH2-lomake täyttää.

7. Vastaavaa työnjohtajaa ja erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus / Ilmoitus (MRL 122 §)

 • Vastaava työnjohtaja tarvitaan aina kun on kysymys rakennuksen rakentamisesta tai peruskorjaamisesta. (MRL 122 e). Liitteeksi hakemukseen todistusjäljennökset koulutuksesta mikäli ei ole aiempaa hyväksyntää.

 • Kiinteistön Vesi- ja viemärilaitteiston vastaava työnjohtaja tarvitaan aina silloin kun rakentamisen yhteydessä asennetaan vesi- tai viemärijohtoja tai -kalusteita. (MRL 122 a)

 • Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden johtaja tarvitaan aina kun rakentamisen yhteydessä asennetaan ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvia laitteistoja ja putkistoja. (MRL 122 a)

 • Työnjohtajahakemus tulleeseen lupahakemukseen voidaan täyttää rakennuslupahakemukseen tai erillisellä hakemuksella. (MRL 122 d)

8. Energiaselvitys ja energiatodistus

 • Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan D3 Rakennusten energiatehokkuus mukaan on rakennuslupaa haettaessa rakennuksen energiatehokkuus osoitettava energiaselvityksellä (Koskee sellaisia uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. D3:n kohdassa 1.1.3 on lueteltu ne rakennukset, joita D3:n määräykset eivät koske, näille rakennuksille ei myöskään edellytetä energiaselvityksen tekemistä.).

  Energiaselvitykseen sisältyvät seuraavat tarkastelut:

  - rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan;
  - energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;
  - kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho;
  - rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;
  - rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa;
  - rakennuksen energiatodistus.

 • Energiatodistus on osa energiaselvitystä. Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta.

 • Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) on tullut voimaan 1.5.2015, mistä alkaen energiatodistukset on laadittava energiatodistusrekisterin kautta. Energiatodistusrekisterin kautta laaditut energiatodistukset on varustettu sähköisellä allekirjoituksella.

9. Suunnittelutarvepäätös / poikkemispäätös

 • Mikäli rakennushanke on edellyttänyt suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa, liitetään tätä koskeva lainvoimaisuustodistuksella varustettu päätös lupahakemuksen liitteeksi.

10. Selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista

 • Lupahakemukseen annetaan tarvittaessa selvitys mm. rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista.

11. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

 • Lupahakemukseen liitetään erillinen selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä silloin, kun rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Asemapiirustukseen merkitään saostuskaivojen, käsittelyjärjestelmän ja jätevesien purkupaikat. Kun lupaa haetaan jo rakennettuun kiinteistöön, selvitykseen liitetään lupavaiheessa järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Muussa tapauksessa käyttö- ja huolto-ohjeet tulee olla valmiina lopputarkastuksessa. Seutukunnallinen jätevesiopas löytyy tästä linkistä.

12. Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeusasemasta

 • Lupahakemukseen liitetään selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

Muuta huomioitavaa

 • Lupahakemuksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä on syytä neuvotella pääsuunnittelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan.

 • Lupahakemusasiakirjat täytetään selkeästi tekstaten tai kirjoituskoneella täytettynä. Hakemuksiin voidaan käyttää myös sähköisiä lupahakemuslomakkeita. Liitepiirustukset tulee taittaa A4-kokoon niin, että ne mahtuvat taitetun lupahakemuksen väliin.

 • Tarkasta aina pääsuunnitttelijan kanssa ennen lupahakemuksen jättämistä, että kaikki luvassa tarvittavat asiakirjat ovat asiallisesti täytetty ja tarvittavat liitteet mukana ja oikein nidottuna.

 • Rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa lisätietoja hakemuksen täyttämiseen.

 • Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa rakennusluvan käsittelyä. Käsittelyaika on normaalisti 2-3 viikoa.

Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet

Käyntiosoite

Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus
Rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Yhteystiedot