Jätehuollon ohjaus ja valvonta

Raahen kaupungissa jätehuoltoviranomainen on tekninen lautakunta. Lautakunta vastaa jätehuollon toteutuksesta ja siitä perittävistä maksuista kaupungin alueella. Jätelainsäädännössä ja kunnan jätehuoltomääräyksissä asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä ja yritystoiminnassa syntyvää muuta jätettä koskevat hieman eri määräykset. Jätehuollon valvonta kattaa kaiken jätehuollon.

Valvontaviranomainen Raahessa on ympäristölautakunta ja sen alaiset viranhaltijat. Jätehuollon paikallisia käytäntöjä mm. lajittelun ja jätteiden keräyksen ja kuljetuksen osalta on tarkennettu jätehuoltomääräyksillä.

Jätteet oikeisiin paikkoihin

Jätelaissa ja sen nojalla annetuissa jätehuoltomääräyksissä on säädetty mihin jätteet tulee toimittaa.

Hyötyjätteet tulee toimittaa niille osoitetuille vastaanottopaikoille. Vaikka kaikkien kaupunkilaisten on oltava mukana järjestetyssä jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa, ja vaikka hyötyjätepisteitä on takavuosista lisätty, joutuu jatkuvasti osa jätteistä niille kuulumattomille paikoille luontoon tai muille alueille. Melko usein hyötyjätepisteiden ympäristöäkin joudutaan siivoamaan sinne kuulumattomasta jätemateriaalista. Tästä aiheutuu jätehuollosta vastaaville ylimääräisiä kustannuksia ja viihtyvyyttä alentavaa roskaantumista.

Edelleen myös vaarallisia jätteitä (ongelmajätteitä) joutuu mastoon, kun niitä jätetään toimittamatta niille varattuun maksuttomaan vastaanottopaikkaan Rannikon Seron tiloihin Palontielle.

Roskaamisesta ja maastoon jätetyistä jätteistä ja niiden siivouksesta aiheutuvat kustannukset peritään aina roskaajalta, mikäli tekijä saadaan selville. Muutoin kustannukset jäävät maanomistajan tai kaupungin vastuulle.

Purkumateriaali

Viime vuosina jätteiden lajittelu rakennusten purkutöissä on parantunut aiemmasta merkittävästi. Tärkeimpiä syitä tähän ovat nousseet jätehuollon maksut ja purkutyömaille tarjottu parantunut lajittelumahdollisuus.

Hyväkuntoiselle purkutavaralle on Raahenkin alueella kysyntää toisiokäyttöön. Rakennusten purkujätteitä tulee lajitella mahdollisimman hyvin ja pitää syntyvä hyödyntämiskelvoton jätemäärä mahdollisimman pienenä.

Energiakäyttöratkaisujen lisäännyttyä kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrä myös rakennusten purkamisessa on pienentynyt merkittävästi. Purkajien kannattaa ottaa yhteyttä alueella toimiviin jätehuoltofirmoihin päästäkseen purkumateriaalin asialliseen ja taloudellisimpaan lajitteluun.

Katselmuksia ja tarkastuksia

Raahen kaupungin ympäristölautakunta suorittaa vuosittain kevätkatselmuksen, jossa seurataan erityisesti rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Katselmusten yhteydessä joudutaan valitettavan usein antamaan myös jätehuoltoa koskevia kunnostus- ja siistimiskehotuksia.

Yleisimpiä jätelain vastaisia rikkomuksia ovat olleet rakennusjätteiden lisäksi käytöstä poistuneiden romuajoneuvojen jättö maastoon. Havaitut puutteet ja rikkomukset ilmoitetaan tekijöille tai maanomistajille ja asia kehotetaan kunnostamaan annetussa määräajassa. Onneksi ympäristölautakunnan on tarvinnut käyttää kehotusten tehosteena vain harvoin pakkokeinoja kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa laiminlyöntien korjaamiseksi.

Pilaantuneet maat

Valtioneuvosto on määritellyt maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien ohje- ja kynnysarvot. Niitä käytetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden arvioidessa maaperän pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta. Maaperän pilaantuneisuuden ja taustapitoisuuksien selvittämiseksi otetaan maaperästä ja pohjavedestä edustavia näytteitä. Niiden pitoisuuksien ja pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin jälkeen tehdään ratkaisut jatkotoimista.

Lisätietoja

Yhteystiedot ja jäteaseman aukioloajat

Jätehuollon nettisivut

Ympäristösihteerit

Lomakkeita ja ilmoituksia

Jätehuoltomääräysten mukainen ilmoitus (kunnan ympäristöviranomaiselle)