Ympäristöluvat

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa on luettelot toiminnoista, joihin tarvitaan ympäristölupa. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Lupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksessa luetelluilta toiminnoilta (YSA 1 §). Lisäksi ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, jätevesien johtamisesta, josta saattaa aiheutua uoman tai altaan pilaantumista ja toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Raahen kaupungissa kunnan myöntämisvallassa olevat ympäristöluvat haetaan ympäristölautakunnalta. Tyypillisiä ympäristölupia ovat mm. teollisuuden ja maatalouden tuotantorakennusten ympäristöluvat sekä murskausasemien ympäristöluvat. Ympäristölupiin liittyy naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen laajemmin kuin rakennushankkeissa, joten hankkeista on syytä tiedottaa naapurustoakin riittävän ajoissa. Vastaavasti ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmän toiminnan ympäristöluvat haetan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Kunnassa ja aluehallintoviranomaisessa tehtävien lupapäätösten rajat on määritelty ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.

Ympäristöhallinnon yhteisestä ympäristö.fi -palvelusta saa hyvän kokonaiskuvan ympäristöluvista ja luvan hakemisesta. Sivustolla on myös hakuun tarvittavat lomakkeet.

Ympäristöluvat ovat maksullisia, lupamaksun suuruus perustuu hyväksyttyyn ympäristölupamaksutaksaan.

Patterointi-ilmoitukset

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. patterointi-ilmoituksesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen edellyttämistä valvontailmoituksista.

Meluilmoitukset

Erityisen häiritsevästä ulkona tapahtuvasta tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus (ns. meluilmoitus) Raahen ympäristötoimeen. Ilmoitus on tehtävä on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa. Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä 30 vrk ennen sen alkamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ilmoituksesta tehtävässä päätöksessä annetaan melua koskevien määräysten lisäksi määräyksiä myös jätehuollosta. Päätöksestä peritään maksu. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelumääräysten mukaista. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.