Muu ympäristön tilan seuranta

Vesistötarkkailu

Raahen alueella suoritetaan jatkuvasti myös vesistöjen tilan tarkkailua. Raahen kaupungilla on jo lainsäädännön tuoma velvollisuus olla selvillä myös vesiluonnon tilasta. Yksi ympäristölautakunnan perustehtävistä on vanhan vesilain aikainen vesilautakunnan rooli. Ympäristölautakunta ottaa tarvittaessa kantaa ojitusasioihin ja muihin pieniin vesiasioihin. Suurempia vesistöjä ja niiden muuttamista koskevat hankkeet käsitellään nykyään aluehallintovirastossa. Hyvää vesiasiantuntemusta on saatavissa myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Vesistöjen tilaa seurataan tapauskohtaisten tutkimusten lisäksi myös jatkuvalla vesistöjen tarkkailulla. Raahen merialueen vesistön tarkkailuohjelmassa on kolme laajaa kokonaisuutta: I käyttö- ja kuormitustarkkailu, II yhteistarkkailu ja III kalataloustarkkailu.

Kuormitustarkkailu

Aiempiin vesioikeuden lupiin ja nykyään aluehallintoviraston lupiin ja vesistöjen kannalta vähemmän merkittäviin ympäristölupiin sisällytetään usein myös tarkkailuvelvoitteita, jotta voidaan seurata toiminnan vaikutuksia vesistöön, ilmaan ja ympäröivään kasvustoon. Jatkuvaa kuormitustarkkailua tehdään mm. jäteveden puhdistamon jätevesipäästöistä ja Laivakankaan kultakaivoksen jätevesipäästöistä. Nämä kuormittajien tiedot sisältyvät osin edellä mainittuun merialueen käyttö- ja kuormitustarkkailuun. Vesistön yhteistarkkailu on veden laadun yleistä seurantaa valitulla näytteenottoverkostolla. Yhteistarkkailun tuloksena voidaan selvittää ja reagoida vesistön tilan muutoksiin kuten sinilevän esiintymiseen ja uimavesien laatumuutoksiin. Kalataloustarkkailuin kautta voidaan seurata kalakannan muutoksia. Keskeinen keino tähän tarkkailuun on seurata ja selvittää kalastajien kalansaaliiden kehitystä. Tapauskohtaisesti kaupunki on mukana teetättämässä muitakin alueittaisia vesistötarkkailuja.