Kuulutus hakemuksesta maa-ainesluvan jatkamiseksi / Pentti Hämeenaho Oy

Hakija

Pentti Hämeenaho Oy

Laivurinkatu 11

92100 Raahe

Toiminnan sijoituspaikka

Raahe, Piehinki, Hourukangas

Tila: Riihiaho RN:o 678-411-22-39

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lupaa haetaan aiemman maa-ainesluvan lupa-ajan jatkamiseksi. Aiempi maa-aineslupa 20.10.2016 § 104 (Raahen kaupunki, ympäristölautakunta) on myönnetty soran ja hiekan ottamiseen. Ottomäärä on 60 000 m³. Lupa on myönnetty viideksi vuodeksi ja se on ollut voimassa 20.10.2021 saakka.

Lyhyt kuvaus ottotoiminnasta

Jatkoa haetaan viideksi vuodeksi siten, että kokonaisajaksi tulee 10 vuotta. Lupaa haetaan jälkihoitotöiden toteuttamiseksi. Ottotoiminta alueella on päättynyt.

Maankäytön suunnitelmat alueella

Haetun toiminta-alueen kohdalla ei ole Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkintöjä. Alueella on voimassa oleva Sarvankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Kaavassa haettu ottoalue on merkitty M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue) merkinnällä. Haetun ottoalueen pohjoispuolella viereisellä kiinteistöllä on tv-1 (tuulivoimaloiden alue) alue. Haetun ottoalueen rajalta tv-1 alueen rajalle on 10 m. Ottoalueen lähellä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, muinaismuistokohteita eikä pohjavesialueita.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen sekä hakemusasiakirjojen nähtävänä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 7.1.-14.2.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöihin rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle vs. ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 439 3503, ilona.varis [at] raahe.fi, postiosoite Tekninen keskus, Ympäristövalvonta, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe.