Kuulutus hakemuksesta / Ympäristölupa biokaasulaitokselle / Pohjolan Peruna Oy

Hakija

Pohjolan Peruna Oy
Kenttätie 9
86400 Vihanti

 

Toiminnan sijoituspaikka

Raahen kaupunki, Vihanti, kiinteistö Palokko 678-420-80-0

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lupaa haetaan biokaasun ja lannoite-/maanparannusvalmisteiden valmistukselle Pohjolan Peruna Oy:n perunankäsittelylaitoksen sivutuotteista sekä muista kasvipohjaisista biomateriaaleista. Laitos käyttää raaka-aineenaan noin 16 000-19 000 tonnia edellä mainittuja sivutuotteita.

Prosessin arvioidaan tuottavan biokaasua noin 118 Nm3/h, biokaasun metaanipitoisuuden ollessa noin 65 %. Jatkuva kaasuteho on siten luokkaa 770 kW (350 vrk/v). Syntyvällä biokaasulla on tarkoitus korvata perunatehtaalla käytettävä raskas polttoöljy (kulutus 2019 noin 4000 MWh). Mädätejäännös käy sellaisenaan maanparannusaineeksi ja peltolevitykseen tai erikseen lingottuina typpipitoinen nestejae sekä fosfori- ja kaliumpitoinen humusjae.

Toiminta sijoittuu Vihannin asemakaava-alueelle merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Vihannin kirkonkylän osayleiskaavassa toiminta sijoittuu TY-alueelle eli teollisuusalueelle, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa kohdalla on merkinnät taajamatoimintojen alue, teollisuus- ja varastoalue sekä pohjavesialue. Alue on Vihanninkankaan pohjavesialuetta ja toiminta sijoittuu varsinaiselle muodostumisalueelle.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

          Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 11.1.-17.2.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä Julkipano.fi -sivustolla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

          Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä.

         Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätiedot

          Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva ympäristötarkastaja Riikka Nevalainen,  
os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki, puh: 044 439 3503, s-posti: riikka.nevalainen [at] raahe.fi.