Kuulutus hakemuksesta ympäristöluvan raukeamiseksi / Finn Recycling Oy

Hakemuksen tiedot

Romu-Wesin Oy:lle, nykyinen toimija Finn Recycling Oy, on myönnetty ympäristölupa jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelylle osoitteeseen Kiiluntie 150, Raahe, kiinteistö 678-402-1-50.

Lupa on myönnetty teollisuuden ja kotitalouksien hyödyntämiskelpoisten jätteiden vastaanotolle. Ympäristöluvan mukaisesti jätteet lajitellaan, käsitellään ja toimitetaan jatkojalostukseen tai hyötykäyttöön. Vastaanotettavia materiaaleja ovat olleet muun muassa metalliromu, romuajoneuvot, alkulajiteltu rakennusjäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä valimotuotannon jätteet kuten kuona.

Ympäristöluvan rauettamiseen liittyvällä tarkastuksella 25.6.2020 on todettu, että ympäristöluvan mukaista toimintaa ei aiota jatkaa. Toiminnanharjoittaja on pannut vireille ympäristönsuojelulain mukaisen luvan raukeamista koskevan asian. 

Alue on ympäristöluvan mukaisesti lopputarkastettu 23.5.2022.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 30.5.-6.7.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia luvan raukeamista koskevan asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hankkeesta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle vs. ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 439 3503, Tekninen keskus/ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.