Kuulutus maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta / Maarakennus Sippala Oy

Hakija 

Maarakennus Sippala Oy
Kesäläntulli 1
92130 Raahe

Toiminnan sijoituspaikka 

Raahe, Piehinki, Ritokankaat
Kiinteistö: Korkiakangas, 678-411-11-121

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan hiekan ottamiseen ja kalliokiven louhintaan sekä murskaukseen. Haettava ottoalue on olemassa olevien ottoalueiden laajennus. Haetun ottamisen kokonaismäärä on hiekan osalta 40 000 m3 ja kalliokiviaineksen osalta 30 000 m³. Hiekanottoalueen koko on noin 7 ha ja kalliokiven ottoalueen nykyinen ala noin 0,5 ha sekä laajennusosa 0,3 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. 

Maankäytön suunnitelmat alueella

Hankealue ei sijoitu yleiskaava- tai asemakaava-alueelle. Lähin asutus sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottoalueen läheisyydessä ei sijaitse muinaismuistoja tai luonnonsuojelualueita. 

Lyhyt kuvaus toiminnasta 

Lupaa haetaan aiemmin aloitetun hiekanoton loppuun suorittamiseksi sekä ottoalueen siistimiseksi ja syventämiseksi niin, että alueen länsipäähän syntyy kosteikko. Lisäksi lupaa haetaan kiinteistöllä olevan kalliokiven ottoalueen laajentamiseen sekä kalliokiven murskaukseen. Hiekanottoalueen ottamissyvyys on noin 1-2 metriä, vaihdellen tasolla + 24 – 27 m (N2000). Louhintamontun suunniteltu kaivutaso on korkeudella +23 m (N2000).

Hiekka otetaan aiemmin avatulta ottoalueelta nostamalla alueen pohjatasossa pohjamoreenin päällä oleva hiekkakerros varastokasoihin, jonka jälkeen se seulotaan koneellisesti ja kuormataan joko kaivu- tai pyöräkoneella kuljetusajoneuvoon. Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Tämän jälkeen aloitetaan louhoksen syöttö kaivukonetyönä liikuteltavaan tela-alustaiseen murskauslaitokseen. Murskaustyö tehdään alhaalla louhintamontussa. Hakemuksen mukaan vuosittainen toiminta-aika on 1/2 kuukautta sulan maan aikana. Murskaus, poraaminen, rikotus, räjäyttäminen sekä kuormaaminen ja kuljetus ajoittuvat maanantaista perjantaihin klo 6-22 väliselle ajalle. Louhintamonttua pidetään kuivana pumppaamalla vesi pohjaveden alennuspumpulla läheiseen selkeytysaltaaseen. Altaasta vesi johdetaan metsäojaston kautta läheiseen Piehinginjokeen.

Toiminnan loppuvaiheessa aloitetaan viimeistelytyöt, joita ovat pohjavesipinnan yläpuolisten luiskien verhoilut ja louhosta suojaavan suojavallin muotoilu. Hiekanottoalueen reunat siistitään ja luiskataan 1:3 luiskakaltevuuteen. Toiminnan päätyttyä alue jätetään metsittymään luontaisesti. Hiekanottoalueelle jää kosteikko ja kallioperään vedellä suurelta osalta täyttyvä louhosmonttu.  

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 15.4.-21.5.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 21.4.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut, kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. 

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätiedot 

Asiaa valmistelee vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis
puh. 044 4393633
ilona.varis [at] raahe.fi
Postiosoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Liitetiedostot