Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Maanrakennus E. Majava Oy

Hakija

Maanrakennus E. Majava Oy
y-tunnus 0504916-1
Konekuja 4
92120 Raahe

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lupaa haetaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Maanrakennus E. Majava Oy:lle on myönnetty ympäristölupa 30.6.2008 § 45 (Raahen kaupunki, ympäristölautakunta) ylijäämämaiden sekä puu- ja betonijätteen käsittelylle.

Toiminnan olennainen muutos koskee maa-asema-alueen laajentumista uudelle vuokra-alueelle. Lupaa haetaan myös betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen alueen kenttärakenteessa. Toiminnan olennaisen muutoksen myötä alueelle vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden kokonaismäärät muuttuvat siten, että jatkossa vastaanotettava ja käsiteltävä ylijäämämaiden sekä betoni- ja tiilijätteen kokonaismäärä on korkeintaan 45 000 t/a ja puu- ja puutarhajätteen kokonaismäärä on korkeintaan 15 000 t/a.

Puhdas puujäte haketetaan alueella. Puutarhajätettä ei kompostoida alueella. Betoni- ja tiilimursketta sekä ylijäämämaita voidaan hyödyntää alueen kenttärakenteessa ja ylijäämämaata myös vallirakenteessa. Murskausta on voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti korkeintaan 40 vrk vuodessa. Lisäksi muutos koskee lumen sekä romumetallin vastaanottoa sekä varastointia alueella.

Toiminnan sijoituspaikka

Toiminta sijaitsee osoitteessa Kiiluntie 214, 92120 Raahe, kiinteistöllä 678-402-1-50 Raahen kaupungin lahjoitusmaa. Hakijalla on vuokraoikeus alueeseen. Kulku alueelle tapahtuu Kiiluntien kautta ja alueelle kulkevalla tiellä on lukittava portti. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

Lähin asutus sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä ja lähin vapaa-ajan asunto noin 650 m etäisyydellä alueesta. Alue ei sijaitse pohjavesialueella tai tulvariskialueella. Alueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai muinaismuistokohteita (matkaa lähimpään luonnonsuojelualueeseen noin 1,8 km ja muinaismuistokohteeseen noin 1 km).

Toiminnan vaikutukset

Toiminnan muutoksen myötä alueelle vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden kokonaismäärä kasvaa. Melua ja tärinää aiheutuu murskaus- ja lajittelutoiminnasta. Meluhaittaa ympäröivälle alueelle on ehkäisty ja ehkäistään aluetta ympäröivällä meluvallilla. Pintavedet ja sulamisvedet purkautuvat ojien ja alueen pohjoisnurkassa sijaitsevan laskeutusaltaan kautta alueen ulkopuolelle johtavaan ojaan. Ympäristövaikutukset alueella ovat pienet alueen jätteiden, ylijäämämaiden, lumen ja varastoitavien teräskappaleiden väliaikaisen säilytyksen ja vastaanottamisen määrät huomioon ottaen. Vaikutukset rajoittuvat alueen sisäisiksi, paitsi purkautuvien vesien osalta.

Eri jätelajikkeet varastoidaan niille tarkoitetuille alueille ja hyödyntämättömät jätteet toimitetaan edelleen vastaanottajille, joilla on oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteiden kiertoaika pidetään pisimmilläänkin alle vuoden mittaisena.

Jätteistä, lumesta ja maa-aineksista laaditaan siirtoasiakirjat. Toiminnan vaikutuksia, ympäröiviä vesiä ja alueen maaperää tarkkaillaan säännöllisesti. Myös käytettävää laitteistoa tarkkaillaan ja huolletaan säännöllisesti.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 31.5.-7.7.2022 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hankkeesta.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle vs. ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, ilona.varis [at] raahe.fi, puh. 044 439 3503, Tekninen keskus/ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.