Yhteislupahakemus kalliokiven louhintaan ja murskaukseen / Rannikon Konepalvelu Oy / Kopsa

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan kalliokiven louhimista sekä sen murskaamista varten.

Hakija              

Rannikon konepalvelu Oy, Rantakatu 8 A, 92100 Raahe

Toiminnan sijoituspaikka

Raahe, Kopsa, Eskolankasken alue. Tila: Metsä-Korpela 678-413-46-1.

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan kalliokiven louhimista sekä sen murskaamista varten. Ottoalueen koko on 1,35 ha ja ottomäärä 150 000 ktr-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Maankäytön suunnitelmat alueella

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei suunnitellulle ottoalueelle ole merkintöjä. Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa alueella on merkintä M-1, eli maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee ottoalueelta 800 m etäisyydellä. Lähistöllä ei ole pohjavesi- eikä luonnonsuojelualueita. Haettavan ottamisalueen eteläpuolella, alle 100m etäisyydellä, sijaitsee Morenia Oy:n kalliokiven louhinta- ja murskausalue.

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Ottamissyvyys on suurimmillaan n. 14 m. Alin louhintataso on korkeudella +85 (N2000). Louhinta-alueella pohjaveden pinnan tasoksi on arvioitu eteläpuolella olevan louhoksen vesipinnan perusteella noin +94-95 (N2000). Louhoksesta tyhjennettävä vesi pumpataan laskeutusaltaaseen ja johdetaan siitä edelleen pintavalutuksena avo-ojaan. Alueelle muodostuu toiminnan päätyttyä noin 10m syvä vesiallas.

Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle kallioseinämää ja mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden. Louhintaa ja murskausta tullaan alueella suorittamaan noin kerran vuodessa n. 1-4 viikon jakso kerrallaan.                

Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 13.5.-18.6.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä Julkipano.fi -sivustolla.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.5.2020.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut, kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille, yhteystiedot alla.

Lisätiedot        

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristösihteeri Mari Malinen os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki, puh: 044 4393633, s-posti: mari.malinen [at] raahe.fi.

haettavan louhoksen sijainti kartalla