Yhteislupahakemus kalliokiven louhintaan ja murskaukseen / Reijo Kaurala / Vihanti

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan kalliokiven louhimiseen sekä murskaamiseen. Haettava ottoalue on olemassa olevan louhoksen laajennus.

Hakija

Reijo Kaurala, Myllyperäntie 183, 86400 Vihanti

Toiminnan sijoituspaikka

Raahe, Vihanti, Kilpailukangas, Tila: Jalonmaa 678-420-18-53

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan kalliokiven louhimiseen sekä murskaamiseen. Haettava ottoalue on olemassa olevan louhoksen laajennus.

Otettavan maa-aineksen määrä on noin 32 000 ktr-m3 (85 000 t) ja ottoalueen koko 0,56 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Maankäytön suunnitelmat alueella

Ottamisalue ei sijoitu yleiskaava- tai asemakaava-alueelle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue sijoittuu mineraalivarantojen aluerajauksen sisäpuolelle. Lähin asutus sijaitsee noin 1,2 km etäisyydellä. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Pohjaveden pinnan taso keväällä 2020 louhoksessa on noin tasolla +103 (N2000). Ottamissyvyys on 8-10m, noin tasoon +96 (N2000), eli samalle tasolle nykyisen louhoksen pohjan kanssa. Ottamistoiminnan päätyttyä alueelle muodostuu noin 1,3 ha suuruinen 7 m syvä vesiallas. Ottamistoiminnan aikana ottamisalueelle kertyvä kalliopohjavesi pumpataan ottamisalueen länsipuolella sijaitsevaan laskeutusaltaaseen ja edelleen olemassa oleviin metsä- ja suo-ojiin.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 13.5.-18.6.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivuilla.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.5.2020.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut, kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille, yhteystiedot alla.

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristösihteeri Mari Malinen,
puh: 044 4393633, s-posti:
mari.malinen [at] raahe.fi, postiosoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.