Yhteislupahakemus, kivenlouhimo / OK Graniitti Oy

Hakija

OK Graniitti Oy, y-tunnus 1078605-1
Likalantie 565
86300 Oulainen

Toiminnan sijoituspaikka 

Raahe, Vihanti, Alpua, Kalliokangas
Tila: 678-418-15-37 Pyörälä

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan monumentti- ja rakennuskiven louhintaan. Ottoalueen louhoksen koko on 4,36 ha ja louhinnan suunniteltu kokonaisottomäärä on 1 683 000 m³. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Alueelle on aiemmin myönnetty 15.5.2020 saakka voimassa ollut lupa kalliokiviaineksen oton koetoimintaan.

Maankäytön suunnitelmat alueella

Alue ei sijoitu kaava-alueelle eikä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ole merkintöjä suunnitellulle ottoalueelle. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee ottoalueelta noin 700 m etäisyydellä. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 1,6 kilometrin ja lähin suojelualue yli 2,5 kilometrin etäisyydellä alueesta. Alueen läheisyydessä sijaitseva tervahauta rajautuu ottoalueen ulkopuolelle ja sen louhoksen puoleiselle reunalle jätetään 30 m suojavyöhyke. 

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Louhoksen lähtötaso on korkeudeltaan +79,00 m ja suunniteltu louhinta ulottuu tasolle +34,00 (N2000). Louhinta etenee pohjoisesta etelään koko ottoalueen laajuisena noin 1,5 metrin kerroksina. 

Louhintatyö koostuu poraamisesta, räjäytyksistä sekä sahauksesta. Vaihtoehtoisena louhintamenetelmänä kiven irrotuksessa kiintokalliosta käytetään timanttipyörösahausta, joka vähentää poraus- ja räjäytystarvetta merkittävästi. Maa- ja kiviaineksen käsittelyssä käytetään pyöräkuormaajia ja kaivinkonetta. Laitos on toiminnassa vuosittain 6-12 kuukautta, pääasiassa maaliskuun alusta marraskuun puoliväliin. Räjäytyksiä suoritetaan toiminnan alussa 2-10 työviikon aikana. Sahausta tehdään vain pakkasettomana aikana, kun taas paloittelua poraamalla ja kiilaamalla voidaan tehdä ympäri vuoden.

Ottoalueen avolouhos täytetään toiminnan päätyttyä vedellä vedenpinnan korkeuteen +75,00 (N2000). Louhos aidataan ympäriinsä joko kivipaasilla tai panssariverkkoaidoilla. Lisäksi alueelle jää sivukivikumpareita, sillä rakennuskiveä louhittaessa vain osa irrotetusta kiviaineksesta voidaan jalostaa valmiiksi blokeiksi. Loput lohkareista läjitetään alueelle toistaiseksi sivukivikasoihin. Suunnitellusta kokonaisottomäärästä blokkien osuus on 336 000 m³. Syntyvän sivukiven osuus 1 347 000 m³ varastoidaan noin 4,9 ha suuruiselle alueelle avolouhoksen pohjois- ja itäpuolelle.  

Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 29.3.-6.5.2021 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla sekä julkipano.fi -sivustolla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.4.2021.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut, kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. 

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätiedot

Asiaa valmistelee: 

vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis
puh. 044 4393633
ilona.varis [at] raahe.fi
Postiosoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Liitetiedostot