Ympäristöluvan muutoshakemus, tuulivoimala / Puhuri Oy

Hakija

Puhuri Oy

Turvetie 112

86600 Haapavesi

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Puhuri Oy:lle on myönnetty ympäristölupa 9.3.2016 § 4 Ketunperän kuudelle tuulivoimalalle. Ympäristöluvan mukaiset voimalat ovat malliltaan Vestas V126 – 3,3 MW, napakorkeus 137 metriä, roottorin halkaisija 126 metriä ja kokonaiskorkeus 200 metriä.

Ympäristölupaa haetaan muutettavaksi siten, että voimaloiden kokonaiskorkeus on 250 metriä ja roottorin halkaisija enintään 170 metriä. Hankealueelle tulee voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti kuusi tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden sijoittumista on tarkennettu hieman, kuitenkin siten, että voimalat ja voimaloiden roottorin pyörähdysympyrä sijoittuvat edelleen kaavassa osoitetuille tv-alueille.

Toiminnan sijoituspaikka

Raahe, tilat 678-412-42-297, 678-412-9-47 (tuulivoimala 1)

Raahe, tilat 678-412-42-297, 678-412-9-47, 678-411-4-152 (tuulivoimala 2)

Raahe, tilat 678-412-42-297, 678-412-14-18, 678-412-42-253 (tuulivoimala 3)

Raahe, tilat 678-412-22-0, 678-412-16-32, 678-411-21-23 (tuulivoimala 4)

Raahe, tilat 678-412-22-0, 678-412-16-32 (tuulivoimala 5)

Raahe, tilat 678-412-22-0, 678-412-1-184 (tuulivoimala 6)

Lupaperuste ja lupaviranomainen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan toiminta on katsottu ympäristölupavelvolliseksi. Välkemallinnuksen perusteella toiminnasta on mahdollista aiheutua naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 3 momentin mukaan lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 6.10.-11.11.2021 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän ympäristölupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle vs. ympäristötarkastajalle, yhteystiedot alla.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristötarkastaja Ilona Varis, puh. 044 439 3503, ilona.varis [at] raahe.fi.