Hur får jag besked om beslutet?

Vi skickar besked om beslutet till alla anbudsgivare när upphandlingsbeslutet har fattats. Ofullständiga upphandlingsprocesser informeras inte på något sätt.

Besked om beslutet jämte motivering, jämförelser och besvärsanvisningar skickas till alla deltagare via det elektroniska konkurrensutsättningssystemet samtidigt och med samma innehåll. Efter upphandlingsbeslutet finns alla anbudsdokument i original (med beaktande av bestämmelserna i offentlighetslagen) till påseende för parterna i upphandlingstjänsterna.

En part som motsätter sig upphandlingsenhetens beslut kan yrka på upphandlingsrättelse enligt § 132–135 i upphandlingslagen. Upphandlingsrättelse kan yrkas skriftligt hos den upphandlande enheten av en anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet eller den anbudssökande, det vill säga den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Parten ska yrka på upphandlingsupprättelse inom 14 dagar efter att ha fått ta del av den upphandlande enhetens beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet.

För upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet kan man utöver rättelsebegäran även anföra besvär hos marknadsdomstolen, som även det ska anföras skriftligt inom 14 dagar efter att ha fått ta del av upphandlingsbeslutet.

Närmare anvisningar för ändringssökande finns som bilaga till upphandlingsbeslutet.