Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning är läroplansenlig, kostnadsfri allmän utbildning, som stödjer elevernas tillväxt som människor och samhällsmedborgare samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Alla barn som bor stadigvarande i Finland har läroplikt. Läroplikten börjar det år som barnet fyller sju år, men barnet kan börja i skolan även ett år tidigare eller senare. Läroplikten upphör när eleven har slutfört grundskolans årskurser 1–9 eller när det har gått tio år sedan skolgången inleddes. 

WILMA

Wilma är läroanstaltens administrativa webbgränssnitt. I Wilma väljer eleverna kurser, följer upp sina prestationer, läser meddelanden och kommunicerar med lärarna. Lärarna skickar ut utvärderingar och frånvaron och kommunicerar med eleverna och vårdnadshavarna via Wilma.

Vårdnadshavarna följer och förklarar elevens frånvaron, kommunicerar med lärarna och läser skolans meddelanden via Wilma. Wilma används också av läroanstaltens personal.

High building where a glass wall.
The Raahe City Education Department is located in Braincenter. Photo: Päivi Vares.
Utbildningsväsendet

Rantakatu 5 D

92100 Brahestad

opetustoimi [at] raahe.fi