Undervisning för invandrare

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen är avsedd för elever med invandrarbakgrund, vars finskakunskaper och andra färdigheter inte är tillräckliga för att studera i grupper inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på studier i finska och olika läroämnesinnehåll.

Undervisningen ges på finska. För eleven upprättas en personlig studieplan och undervisningen genomförs enligt den. Vanligtvis studerar eleven ett år i gruppen, varefter hen flyttar över och blir elev i sin egen närskola. Under den förberedande undervisningen integreras eleverna till den grundläggande utbildningen i undervisningsgrupper på elevens åldersnivå. Målet med integreringen är att främja elevens integration, studiefärdigheter och finskakunskaper samt inhämtning av kunskaper på bred basis och innehåll i olika läroämnen.

Målet med förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen är att ge eleven nödvändiga färdigheter i det finska språket och andra nödvändiga färdigheter inför övergången till den grundläggande utbildningen samt att främja en balanserad utveckling för eleverna och deras integration i det finländska samhället.

Ansökan

Förskoleelever ansöker till undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen elektroniskt via Wilma-systemet eller genom att fylla i en ansökan vid utbildningsverket. I annat fall tar man direkt kontakt med rektorn för den skola som ordnar den förberedande undervisningen. Förberedande undervisning ordnas vid lågstadieskolan Koivuluodon koulu (rektor Olli Kaisto, tfn 044 439 3384, olli.kaisto [at] raahe.fi).

Undervisning i finska som andraspråk

Om eleven har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska eller om hen annars har en flerspråkig bakgrund, kan hen studera lärokursen finska som andraspråk och litteratur.

Modersmålsundervisning

Undervisning i elevens modersmål kan ordnas som ett officiellt läroämne eller i form av klubbverksamhet (ryska). Mer information ges av rektorn vid den egna skolan.