Skolskjuts

Principerna för skolskjuts från den 1 augusti 2019

I enlighet med paragraf 56 i Brahestad framtidsnämnds beslut av den 8 maj 2019 ordnar staden skolskjuts för årskurserna 0–9 enligt följande:

  • För elever i årskurs 0–9, när den kortaste vägen till skolan i det egna området överskrider 5 km.
  • För specialklasser och -grupper ordnas transporten från fall till fall.
  • Om eleven söker sig till en skola som inte är det primära alternativet, har eleven inte rätt till skjuts, utan då är elevens vårdnadshavare skyldiga att ombesörja barnets skolresor jämte kostnaderna för dessa.
  • Om eleven inleder ett läsår i en skola till vars elevupptagningsområde hen flyttar senare under läsåret, ansvarar vårdnadshavaren för att transportera eleven.
  • Om eleven flyttar inom staden i mitten av läsåret, blir hen samtidigt elev i sin nya närskola. Eleven har en rättighet att fortsätta i sin tidigare sklola, om vårdnadshavaren ansvarar på möjliga transportskonstnader. Om skloresan till den nya närskolan är över 5 km, ordnas transporten för eleven.

På separat ansökan kan skjuts ordnas för kortare resor än detta för elever vars skolväg är alltför farlig, svår eller ansträngande. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande av läkare och/eller psykolog, där det beskrivs hur svår eller ansträngande vägen är. Utlåtanden om hur farlig skolvägen är ges av arbetsgruppen som bedömer vägarnas farlighet.

Ansökan

Vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts via Wilma-systemet. Formuläret finns under rubriken Ansökningar och beslut, ny ansökan.

Utbildningsväsendet
Rantakatu 5 D
92100 Brahestad
opetustoimi [at] raahe.fi